The influence of foliar nutrition on the liner sizes of corns

V. D. Palamarchuk

Анотація


The article presents the results of the study of the influence of foliar nutrition by microfertilizers “Ecolyst Monozinc”, “Sprout of Corn”, the plant growth regulator “Vympel” and the bacterial drug “Biomag” on manifestation of the linear size of corn hybrids of the early-ripe group Kharkivskyi 195MV, DKS 2960, DKS 2949, DKS 2971, the mid-early group of ripening Pereyaslavskyi 230SV, DKS 3871, the mid-ripe group DK 391, DK 440, DKS 4964, DK 315. Results of the conducted researches have noted significant influence of climatic conditions of the year on manifestation of height of the studied corn hybrids . The most favorable conditions, on moisture and temperature, for growth and development of plants have developed in 2011 and 2013. Increase in duration of the vegetative period promotes increase in the linear sizes of the plants, and hybrids of mid-ripe group (276,2-304,2 cm) were the most tall. The greatest value of the height of the planty was in hybrids DKS 2971 and Kharkivskyi 195MV (the early-ripe group), DKS 3472 - 292.6 cm, DKS 3420 - 287.7 cm (the mid-early group of ripening), DK 391 - 299.2 cm, DKS 4964 - 293.5 cm. When carrying out of foliar nutrition the height of the plants increase on 1,0-13,5 сm,in comparison with control (without nutrition). The greatest value of the height of the plants was in variants where two-time of foliar nutrition by microfertilizers "Ekolist Monozink" and " Sprout of Corn" was carried out in the phase of 5-7 and 10-12 corn leaves. The greatest value of the height of the plants (231,4-303,9 сm) was in variants where two-time of foliar nutrition by microfertilizer "Ekolist Monozink" was used in the phase of 5-7 and 10-12 corn leaves. Growth of plant height, in comparison with control, is 5.4-16.2 cm.

Ключові слова


corn, hybrid, plant height, microfertilizer, bacterial drug, nutrition, maturation group, growth regulator

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lypovyi, V. H. (2000). Vplyv sposobu sivby hustoty roslyn i dobryv na rist i rozvytok hibrydiv kukurudzy riznykh hrup styhlosti. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho Derzhavnoho ahrarnoho universytetu [Collection of scientific works of Vinnytsia State Agrarian University]. Vinnytsia, 7, 33-37. [in Ukrainian]

Voskoboinyk, O. V. (2005). Otsinka stabilnosti vrozhainosti zerna hibrydiv kukurudzy za riznykh ekofaktoriv seredovyshcha. Biuleten instytutu zernovoho hospodarstva [Bulletin of the Institute of Grain Farming]. 26/27, 82-85. [in Ukrainian]

Voskoboinyk, O. V. (2008). Dynamika vtraty volohy zernom hibrydiv kukurudzy pry dozrivanni. Biuleten instytutu zernovoho hospodarstva [Bulletin of the Institute of Grain Farming], 33/34, C. 183-185. [in Ukrainian]

Dziubetskyi, B. V., Volkodav, V. V., Cherchel, V. Yu., Voskoboinyk, O. V. (2004). Piznii strok vysivu kukurudzy yak dodatkovyi fon dlia otsinky hibrydiv na stiikist do posukhy. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of the Dnipropetrovsk State Agrarian University]. Dnipropetrovsk, 2, 52-55. [in Ukrainian]

Dziubetskyi, B. V., Cherchel, V. Yu., Voskoboinyk, O. V. (2005). Variiuvannia hospodarsko-tsinnykh oznak konstantnykh linii kukurudzy pry dvokh strokakh sivby. Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva UAAN [Bulletin of the Institute of Grain Farming of the UAAS]. Dnipropetrovsk, 23-24, 27-32. [in Ukrainian]

Palamarchuk, V. D. (2010). Influence of height of plants and height of fastening of cabins on the suitability of maize hybrids to mechanized cultivation. Grain storage and processing, 3, 23-24. [in Ukrainian]

Palamarchuk, V. D. (2008). Evaluation of the effect of morphological characteristics on mechanized cultivation and harvesting of corn. Grain storage and processing, 5, 23-24. [in Ukrainian]

Mazur, V. A., Palamarchuk, V. D., Polishchuk, I. S., Palamarchuk, O. D. (2017) Novitni ahrotekhnolohii u roslynnytstvi: Pidruchnyk. [Newest agrotechnologies in crop production: Textbook] Vinnytsia. [in Ukrainian]

Kurchii, B. O. (2001). Etylen i abstsyzova kyslota yak indykator stresiv u roslyn. Fiziolohiia roslyn v Ukraini na mezhi tysiacholit [Ethylene and abscisic acid as an indicator of stress in plants. Plant physiology in Ukraine at the turn of the millennium]. (Vols. 1-2). K.: Vydavnytstvo Ukrainskoho fitosotsiolohichnoho tsentru, (Vols. 1). 325-333. [in Ukrainian]

Kobyletska, M. S., Terek, O. I. (2005). Influence of cadmium chloride on the content and activity of cytokinins in corn plants. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnykh rastenyi [Physiology and biochemistry of cultivated plants], 6, 513-518. [in Ukrainian]

Voskoboinyk, O. V., Olizko, O. P., Hrabovskyi, M. B., Hrabovska, T. O. (2009). The dynamics of changing the biometric parameters of corn lines depending on the timing of the sowing. Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of the Bila Tserkva State Agrarian University]. 59. 90-94. [in Ukrainian]

Sirokha, O. L. (2014). Impact of fertilizer on biometric indices and indices of corn plants alignment of different groups of ripeness. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Silskohospodarski nauky [Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Agricultural Sciences]. 5(82). 37-47. [in Ukrainian]

Rumbakh, M. Yu. (2012). Optymizatsiia elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia hibrydiv kukurudzy v umovakh pivnichnoi pidzony stepu Ukrainy. avtoref. dys. na zdob. stupenia kand. s-h. nauk: spets. 06.01.09-roslynnytstvo; NAAN Ukrainy, DU Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony [Institute of agriculture of the steppe zone], 17, [in Ukrainian]

Kravtsov, I. A., Fedotkin, I. V. (2001). Productivity of parental forms of maize hybrids and seeding density. Kukuruza i sorgo [Corn and sorghum], 3, 12-13. [in Russian]

Hrabovska, T. O., Hrabovskyi, M. B. (2009). Morphobiological parameters of corn plants, selected on osmathic solutions of sucrose. Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of the Bila Tserkva State Agrarian University], 59, 73-77. [in Ukrainian]

Gavrilyuk, V. N. (1998). Selektsiya i semenovodstvo rannespelyih i srednerannih gibridov kukuruzyi [Selection and seed-growing of early and middle-early hybrids of maize]. Kyiv: Agrarnaya nauka. 304. [in Ukrainian]

Samoilenko, V.V ., Samoilenko, A. T. (2001). Features of manifestation of interrelationships between quantitative characteristics in sorghum crops. Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva UAAN [Bulletin of the Institute of Grain Farming of the UAAS], 15-16, 62-66. [in Ukrainian]

Kamenshchuk, B. D. (2009). Agro-environmental impact of growing conditions on grain productivity of corn hybrids of different maturity groups. Stan ta perspektyvy rozvytku roslynnytskoi haluzi v umovakh zmin klimatu: 4-a Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia molodykh vchenykh, 1-3 lypnia 2009 r.. Tezy dopovidei [Status and prospects of the development of the crop production in conditions of climate change: 4th International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, July 1-3, 2009. Abstracts] pp. 125-126. IR im. V.Ya. Yurieva UAAN, 2009 Kharkiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Kapustin, A., Kovtun, M., Kapustin. S.(2011). Features of growing simple corn hybrids. Propozytsiia [Proffer], 5, 56-61. [in Ukrainian]

Kotchenko, M.V ., Rumbakh, M. Yu. (2008). Influence of technology elements on grain yield of corn. Biuleten instytutu zernovoho hospodarstva UAAN [Bulletin of the Institute of Grain Farming of UAAS]. 33-34. 164-167. [in Ukrainian]

Dudka, M., Cherchel, V., Berezovskyi, S. (2015). The second and third are superfluous? Famer the Ukrainian, 6(668). 80-82. [in Ukrainian]

Lebid, Ye. M., Tsykov, V. S., Pashchenko, Yu. M., Dziubetskyi, B. V., & Cherchel, V. Yu. (2008). Metodyka provedennia polovykh doslidiv z kukurudzoiu [Method of conducting field experiments with corn]. Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].

Vovkodav, V. V. (Ed.). (2001). Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur. Vyp. 2. Zernovi, krupiani ta zernobobovi kultury [The method of state variety testing of agricultural crops. Vol. 2. Grain, cereals and leguminous plants]. 64. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.