Агрофізичні показники грунту за вирощування ячменю озимого в Закарпатті УкраїниDOI: http://dx.doi.org/10.31548/agr2021.04.037

S. P. Tanchyk, N. I. Babilia, A. I. Babenko

Анотація


У статі подані значення, завдання та результати різних способів основного обробітку ґрунту за різних попередників на агрофізичні його властивості за вирощування ячменю озимого в Закарпатті України. Ґрунти дослідного поля – дернові опідзолені оглеєні, які містять у гумусовому горизонті в середньому 2,6 % гумусу. З глибиною кількість перегною зменшується дуже поступово й на глибині 100-130 см він досягає ще 1,0-1,7 %. Ґрунт є типовим для зони проведення досліджень, середньо забезпечений рухомими формами азоту, фосфору та калію. Якісна оцінка обстежених ґрунтів показала, що ґрунти потребують постійного застосування органічних і мінеральних добрив, проведення вапнування та впровадження сівозмін.

Щільність ґрунту є важливим показником фізичних властивостей ґрунту, який впливає не лише на ґрунтові режими, а й на його якість обробітку, що в підсумку впливає на урожайність культури та її якість. На період сівби ячменю озимого найбільше сприятливі показники об’ємної маси 0-10 см шару ґрунту забезпечували всі системи основного обробітку. Щільність ґрунту в середньому по варіантах основного обробітку коливалася в межах 1,09-1,17 г/см3, за НІР0,5 0,01 г/см3. На глибині 10-20 см середня об’ємна маса ґрунту за оранки становила 1,14 г/см3, за чизельного обробітку вона була без істотних відмінностей – 1,15 г/см3. Проведення мілкого на 12-14 см та поверхневого на 6-8 см супроводжувалося підвищенням показників об’ємної маси до, відповідно, 1,16 і 1,19 г/см3. У шарі ґрунту 20-30 см була аналогічною: за мілкого безполицевого обробітку середня щільність була на рівні 1,24 г/см3, а за поверхневого – 1,25 г/см3.

Попередники суттєво не впливали на зміну щільності оброблювального шару ґрунту. Проте, після кукурудзи на зерно та соняшника спостерігається тенденція до підвищення об’ємної маси ґрунту після безполицевого мілкого та поверхневого обробітку, особливо в нижніх шарах ґрунту. Ця щільність ґрунту була на рівні 1,24-1,26 г/см3, що не виходила за межі оптимальної.

Розпушений у процесі механічного обробітку ґрунт упродовж вегетаційного періоду під впливом сили власної маси, зволоження і висихання самоущільнюється до рівноважної щільності. Тому на період колосіння і збирання врожаю ячменю озимого відбулося поступове ущільнення ґрунту до природних значень. У 0-10 см шарі ґрунту об’ємна маса варіювала в межах 1,20-1,27 г/см3 у шарі ґрунту 10-20 см – 1,25-1,30 г/см3 і 20-30 см – 1,34-1,37 г/см3.

Для ефективної діяльності мікроорганізмів, росту й розвитку кореневої системи рослин та нагромадження вологи в ґрунті важливе значення має щільність (пористість). Встановлено, що тривале застосування полицевих і безполицевих обробітків ґрунту не знижувало загальної щілинності нижче 50 % будови оброблюваного шару, що забезпечило високу продуктивність культурних рослин. За безполицевих поверхневого та мілкого обробітку ґрунту загальна щілинність у нижніх шарах становила до 50 % будови оброблювального шару, а в деяких випадках менш як 47 %. Така будова оброблювального шару негативно впливала на водний та повітряний режими ґрунту, на ріст і розвиток кореневої системи і, у кінцевому результаті на урожайність ячменю озимого.

Найвища урожайність ячменю озимого отримана після гречки, ріпаку озимого та сої (6,0-6,3 т/га) за проведення безполицевого чизельного обробітку ґрунту на 20-22 см. Після кукурудзи на зерно і соняшнику урожайність становила 5,1-5,7 т/га.


Ключові слова


оранка, чизельний обробіток, щільність ґрунту, пористість

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Lavinia Burtan , Denis Ţopa, Gerard Jităreanu , Anca Elena Calistru, Lucian Răus, Irina Gabriela Cara , Carmen Sîrbu , Traian Cioroianu (2020) The influence of conservative tillage systems on physico-chemical properties and yield under a cambic chernozem from northeastern part of Romania. Romanian agricultural research, No. 37, P141-149

Nakloka Y.I., Yeshchenko V.O. (2005) Soil density depending on the methods and depths of the main cultivation under spring barley after winter wheat. Scientific works of Poltava GAA. Poltava Vol. 4 (23) S. 261-265

Markovska O.E., Malyarchuk M.P., Isakova G.M. Tomnytsky A.V. (2020) Cultivation productivity under different systems of basic tillage in the conditions of the southern Steppe of Ukraine under irrigation. Irrigation agriculture. Collection of scientific works. Vol. 74 p. 53-59. https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.74.8

Medvedev VV, Lipets E., Lindina T.E. (2002) Influence of soil density on the assimilation of nutrients by crops. Bulletin of Agricultural Science. № 5. S. 11–15

Reznichenko N.D. (2015) Influence of methods of basic tillage and "direct sowing" on the water-physical properties of the soil and the yield of winter barley on irrigated lands in southern Ukraine. Tavriya Scientific Bulletin: Vol. 91. 406 p.

Uvarenko K. Yu. (2018)Assimilation of nutrients by different varieties of spring barley depending on the density of the soil structure. Collection of scientific works of Uman National University of Horticulture. VoI. 92, Part 1: agricultural sciences. Pp. 223–230.

Litvinov D.V. (2015) Formation of soil water regime in the system of short-rotation crop rotations. Visnyk ahrarnoyi nauky. №11 (753). Pp. 13-18

Sinchenko V.V., Tanchik S.P., Litvinov D.V. (2019) Influence of different tillage methods on the structural aggregate composition of chernozem typical of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. №3 (79) http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.03.013

Korchagin A.A., Ilyin L.I., Bibik T.S., Petrosyan R.D. (2015) Influence of treatment systems on the water regime of gray forest soil. №8.

Chumbey V.V., Tanchik S.P., Pavlov O.S. (2019) Influence of cultivation on bulk density of sod-podzolic soil for buckwheat cultivation in Prykarpattia of Ukraine. Crop and soil science. №1. P.27-33 http://dx.doi.org/10.31548/agr2019.01.027

Chumbey V.V., Tanchik S.P., Pavlov O.S. (2018) Stocks of available soil moisture for buckwheat cultivation depending on the main and pre-sowing cultivation in the conditions of Prykarpattia Ukraine. Scientific Bulletin of NULES of Ukraine. Series: Agronomy. №286. Pp. 113-120

Huang M., Liang T., Wang J., Zhou C. (2015) Effects of no-tillage systems on soil physical properties and carbon seguestration under long-term wheat-maise double cropping system. Catena. 128 P. 195-202

https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.02.010

Ryken N., Vanden Nest T., Al-Barri B., Blake W. (2018) Oct all soil erosion rates under diferent tillage practices in central Belgium: New perspectives from a combined approach of rainfall simulations and be measurements. Soil and Tillage Research. 179. P.29-37.

https://doi.org/10.1016/j.still.2018.01.010

Weber J.F., C Kunz, G.G. (2017) Peteinatos. Weed control usieng conventional tillage, reduced tillage, no-tillage and cover crops in orgnic soybean. Agriculture. Vol. 43 (7.) https://doi.org/10.3390/agriculture7050043

Demyatnik L.M., Tsilyurik O.I., Chorna V.I., Gavryushenko O.O. (2021) Changes in agrophysical properties of common chernozem under the influence of tillage in crop rotation and on reclaimed lands in the steppe of Ukraine. Cereals. Vol. 5 Part №1 pp. 115-124

Tsylyuryk O.I., Chorna V.I., Desyatnyk L.M., Gorshchar V.I. (2020) Influence of methods of basic tillage on the dynamics of productive moisture reserves in spring barley crops in the Northern Steppe of Ukraine Cereals. Vol. 4. № 2. pp. 339–352 https://doi.org/10.31867/2523-4544/0143

Tsilyuryk O.I., Shapka V.P. (2014) Efficiency of shelfless tillage for growing spring barley in the northern steppe. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. № 1. P. 25-29

Berezhnyak M.F. (2015) Influence of tillage systems on agrophysical properties of southern heavy loam chernozem in the forest. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer39/192.pdf

Pikovska O.V. (2013) Influence of minimization of tillage on the structural condition of ordinary chernozem. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Agronomy. № 183 (2). Pp. 193-197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(2)__35

Tkalich I.D., Oleksyuk O.M., Tkalich Y.I., Kulik A.O. (2011) Basic tillage for field crops. Bulletin of the Institute of Agriculture of the steppe zone. № 1. S. 15-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2011_1_5.// http://www.institut-zerna.com/library/pdf1/3.pdf.

Tsyuk O.A, Kirilyuk V.I. (2016). Influence of agricultural systems on changes in agrophysical indicators of soil. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, (4). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21

Shevchenko M.V., Budyonny V. Yu., Kolos M.O. (2012) Water-physical properties of chernozem soils and productivity of grain crops depending on cultivation technologies. Bulletin of the Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University. Series: Soil Science, Agrochemistry, Agriculture, Forestry, Soil Ecology. Рр. 132-135.

Shevchenko M.V. (2013) Changes in the water-physical condition of the soil and the yield of spring barley with long-term use of basic tillage methods. Proceedings of the international scientific-practical Internet conference "Directions of development of modern farming systems", dedicated to the 110th anniversary of the birth of Professor SD Lysogorova: scientific publication. Kherson: VC "Kolos". Рр. 176-181.

Odachenko O.M., Tanchyk S.P. (2016) Influence of shelf and zero tillage on the soil structure in the field of spring barley of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Agrobiology №1: 36-41.

Tanchyk S.P., Salnikov S.M. (2014) Influence of agricultural systems on water-physical properties of soil at cultivation of sugar beets in the conditions of the right-bank Forest-steppe of Ukraine. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. №4. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nd_2014_4_13.pdf

Gavrilyuk Y.V. (2016) Influence of tillage systems on its agrophysical condition. Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. №3. Рр. 73-77.

Shuvar I. A., Hrynyk S.I. (2019) Influence of the method of basic tillage and fertilizer on agrophysical properties of sod-podzolic soil of Precarpathia for growing spring wheat. Scientific journal "Crop and Soil Science". №10.(2) Рр. 38-47. http://dx.doi.org/10.31548/agr2019.02.028

Karpenko V.G.; Рanchenko O.B. (2014) Change of agrophysical indicators of soil fertility and buckwheat productivity depending on tillage and fertilizer systems. Agrobiology. № 2. Рр. 43-46.

Ovsyannikov R.O. (2020) Peculiarities of the influence of winter wheat precursors and methods of basic tillage on agrophysical indicators of common chernozem in the conditions of research NSC DDAEU.

Degodyuk S., Degodyuk E., Litvinova O., Bodnar Yu., & Buslaeva N. (2020). Changes in agrophysical parameters of gray forest soil with long-term use of organic and mineral fertilizers. Bulletin of Agrarian Science. № 98 (1). Рр. 19-24. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202001-00

Kramaryov S.M., Bandura L.P., Artemenko S.F., Kramaryov O.S., Pisarenko P.V. (2021) Changes in agrophysical properties of common chernozem during long-term land use and economic incentives for their restoration. PDAA Bulletin. No2. P.93–106 https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.12


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.