Photosynthetic productivity of soybean seed depending on inoculation and retardants in conditions of fores-steppe of Ukraine

V. M. Chorna

Анотація


It studied the influence of complex application of inoculation and retardant on the formation of photosynthetic and seed productivity of soybean seed varieties KyVin, Knyazhna and Monada. It is developed physiologically-based regulations and standards of applying in soybean crops. Noted that the variants which generated maximum exposure photosynthetic productivity, including the accumulation of dry matter, the pure productivity of photosynthesis, the contents of chlorophyll a + b, observed the maximum yield of soybean seeds. So the highest seed yield grade of KyVin (2.13 t / ha), Knyazha (2.14 t / ha) and Monada (2.39 t / ha) was obtained by seed treatment of bacterial drug OPTIMISE and spraying crops in the phase of budding with chlormekvathloryd , that is respectively more on 47, 38, 40% compared to the control without bakterization and processing of crops retardants). In addition, different varieties reacted differently to the concentration of chlormekvathloryd. Thus, for a variety KyVin the most effective concentration was 1%, and for the varieties Knyazhna and Monada - 0.75%. It is noted that the increases yield for processing crops by chlormekvat-chloride of various concentrations were higher in inoculated seeds background.

Ключові слова


soybeans, varieties, inoculation, retardant, photosynthetic productivity, crop capacity

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Petrychenko, V. F., Sereda, L. M. (2001). Naukovi osnovy formuvannya urozhayu soyi pry rannikh strokakh sivby v umovakh Lisostepu Ukrayiny [Scientific basis of forming of soybean yield in early sowing under conditions of the Forest-steppe of Ukraine]. Proceedings of Vinnytsia State Agrarian University, 9, 3–10.

Kyryzyy, D.A. (2004) Fotosyntez y rost rastenyy v aspekte donorno-aktseptornыkh otnoshenyy [Photosynthesis and growths of plants in in terms of donor-acceptor relations]. Lohos, 192.

Nhuen, Tkhy Chy, Andreeva, T.F., Strohanova, L.E. [y dr.]. (1983). Fotosyntez y fyksatsyya atmosfernoho azota rastenyyamy soy [Photosynthesis and nitrogen atmosphere fixation of atmospheric nitrogen by soy plants]. Physiology of plants, 30, 674 – 681

Nychyporovych, A.A. (1963) O putyakh povыshenyya produktyvnosty rastenyy v posevakh [About ways to improve of plant productivity in sowings]. Photosynthesis and plant productivity problems, 5 – 36.

Babych, A.A., Petrychenko V.F. (1991) Fotosyntetycheskaya produktyvnost' posevov y urozhaynost' zerna soy v zavysymosty ot sposoba poseva y hustotы rastenyy [Photosynthetic productivity of sowings and yield of soybeans depending on method of crop and plant density]. Collections of the scientific works FEED AND FODDER, 31, 7 – 9.

Babych, A.O., Babych-Poberezhna, A.A. (2011) Selektsiya, vyrobnytstvo, torhivlya i vykorystannya soyi u sviti [Selection, production, trade and use of soybeans in the world]. Ahrarna nauka, 548

Lopatkyna, Е.F. (1982) Kharakterystyka realyzatsyonnoy sposobnosty sortov soy [Characteristics of realizable capacity of soy varieties]. The Scientific collections of VNYY SO VASKhNYL, 20-23

Zinchenko, O.I., Salatenko, V.N., Bilonozhko, M.A. (2003) Roslynnytstvo [Plant growing]. Ahrarna osvita, 591

Patyka, V.P., Kots', S.Ya., Volkohon, V.V. [ta in.]. (2003) Biolohichnyy azot: Monohrafiya [Bіologіcal nitrogen: monograph]. Svit, 424

Yeshchenko, V.O., Kopytko, P.H., Opryshko, V.P., Kostohryz, P.V. (2005) Osnovy naukovykh doslidzhen' v ahronomiyi [Basic scientific research in agronomy]. Diya, 288

Nychyporovych, A.A. (1956). Fotosyntez y teoryya poluchenyya vыsokykh urozhaev [Photosynthesis and the theory of obtaining high yields. Timiryazev reading], Moscow, Russia, 94.

Hol'd, V. M., Haevskyy, N. A., Holovanova, T. Y. [y dr.]. (2008). Fyzyolohyya rastenyy: metod. ukazanyya po lab. rabotam [Plant Physiology: guidelines on laboratory works]. Krasnoyarsk, Russia: YPK SFU, 61.

Kur"yata, V.H. (1999). Oderzhannya preparativ epidermisu metodom chastkovoyi matseratsiyi tkanyn lystka [The obsession method of epidermis drugs by partial leaf tissue maceration], Scientific notes of Ternopіl State pedagogіcal unіversity named by Volodymyr Hnatyuk, 93–102.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.