The advantage of crops sunflower with narrowed inter-row spacing

A. V. KOHAN, E. A. SAMOILENKO, A. M. OMELIANCHUK

Анотація


The emergence of new, more intensive sunflower hybrids on the market predetermines the development of new technologies of cultivation of this culture. The technology of sunflower cultivation with narrowed inter-row spacing (30-35 cm) has a greater perspective through the possibility of obtaining high-quality products, reducing costs and chemical load on the sowing. Studies have shown that competition between plants increases as the extension of inter-row spacing and density of sowings. It was also noted that sunflower plants more efficiently use soil moisture at sowing with narrowed inter-row spacing, which is especially important in drylands. Narrowing of inter-row spacing produces reduction of contamination of sowings against wide-row sowings by 25-30%. The average for years of researches the highest yield (3.07-3.14 t/ha) was obtained in sowing with inter-row spacing of 30 cm with the density of 50 and 70 thousand plants/ha and the lowest (of 2.61 t/ha) at inter-row spacing of 70 cm with the density of 30 thousand plants/ha.

Ключові слова


sunflower, row spacing, plant density, crop tending, productivity

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aksenov Y. V., Mynkovskyy A. E. (1995) Sposoby seva y hustota stoyanyya rastenyy hibrydnoho podsolnechnyka [Methods of sowing and density of standing of plants of hybrid sunflower]. Zemledelye,1, 22-23.

Drebot V. A. (1990) Produktyvnost hybrydov podsolnechnyka y ykh rodytelskykh form v zavysymosty ot prostranstvennoho razmeshchenyya rastenyy [Productivity of hybrids of sunflower and their paternal forms depending on the spatial placing of plants]. Yntensyfykatsyya proyzvodstva tekhnycheskykh y kormovykh kulʹtur. 4-10.

Maryn V. Y., Kondrat’ev V. Y., Markaryan M. S. (1986) Osobennosty yntensyvnoy tekhnolohyy vozdelyvanyya hybrydnoho podsolnechnyka [Features of intensive technology of till of hybrid sunflower] Maslychnye kul’tury. 2, 20-21.

Marchenko V. I., Dzyuhan M. T. (1996) Oliyni kul’tury. Sonyashnyk [Oilseeds cultures. Sunflower]. Biolohichne roslynnytstvo: [posibnyk]. Kiev, Ukraine: Vyshcha shkola. 169-175.

Sayko V. F. (2002) Zemlerobstvo v suchasnykh umovakh [Agriculture is in modern terms]. Visnyk ahrarnoyi nauky. 5, 5-10.

Senlyvyy V. N., Ostapenko A. Y. (1986). Sposoby seva podsolnechnyka na yuhe Ukrayny [Methods of sowing of sunflower on the south of Ukraine]. Maslychnye kul’tury. 2, 12-14.

Khylchenko A. YA., TSybulya V. A., Vronskykh M. D., Nahyrnyak P. L. (1988). Hybrydam – nadezhnuyu tekhnolohyyu [To the hybrids - reliable technology]. Tekhnycheskye kul’tury. 4, 7-9.

Tkalich I. D., Tkalich YU. I., Kohan A. V. (2012). Vplyv sposobiv sivby, pryyomiv dohlyadu i dobryv na vrozhaynist nasinnya sonyashnyku v Stepu [Influence of methods of sowing, receptions of supervision and fertilizers is on the productivity of seed of sunflower in Steppe]. Byuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoyi zony. – Dnipropetrovsʹk. 2, 128-132.

Tkalich I. D., Oleksyuk O. M. (2000). Vplyv sposobiv sivby, hustoty stoyannya roslyn na formuvannya korenevoyi systemy, vodospozhyvannya ta vrozhaynist hibrydiv sonyashnyku [Influence of methods of sowing, density of standing of plants is on forming of rootage, water consumption and productivity of hybrids of sunflower]. Byuleten Instytutu zernovoho hospodarstva. 12-13, 18-22.

Tkalich I. D., O. L. Mamchuk (2011). Sposoby sivby ta hustota stoyannya roslyn sonyashnyku hibryda Dariy [Methods of sowing and density of standing of plants of sunflower are гібрида Darius]. Ahronom. 1, 5.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.