The yield capacity and economic efficiency of spring oilseed crops cultivation and fertilizers influence on spring false flax productivityA. M. Likhochvor

Анотація


The urgency of search of perspective niche oilseed crops is shown. The purpose of research is to compare the yield potential of spring oilseed  crops and improve cultivation technology of spring false flax. Methods are field experiments and laboratory analyzes. The studies revealed that in the western forest steppe on dark grey soils provide the highest yield of spring rape - 2,45 - 2,50 t/ha. Somewhat lower yields of flax and false flax was respectively 2.16 - 2.25 and 2.18 – 2,23 ton/ha.  The yield  of false flax seeds under the influence of fertilizers increased from 1.28 t / ha in variant without fertilizers to 2.44 t/ha for the version with the introduction  N120R60K120, that  increased by 1.16 t/ha. The flax is characterized by highoil content Brown mustard (45.8%) and false flax (44.3%). Raising standards of fertilizers leads to lower oil content.The best indicators of economic efficiency were obtained under false flax  and flax growing, the  profit was respectively 21750  and 21450  UAH / ha. The advisability of the rates of fertilizer to N120R60K120 net profit thus increased to 22 288 UAH per 1 ha.

Prospects for further research should focus on optimizing other elements of intensive cultivation technology  of false flax.

Ключові слова


false flax, spring oilseed crops fertilizer rates, yield, quality economic efficienc

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Demydas, H. I., . Kvitko, H. P., Hetman, N. Ya. (2011). Ryzhii posivnyi – oliina kultura alternatyvna ripaku yaromu dlia vyrobnytstva biodyzelia.[ False flax seeds - oilseeds alternative staunch rapeseed for biodiesel production]. Zb. nauk. pr. VNAU, 8, 3–8.

Lykhochvor V. V., Petrychenko V. F. & Ivashchuk P. V., Korniichuk O. V., (2010). Roslynnytstvo.Tekhnolohii vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur.[ Roslynnytstvo.Tehnolohiyi growing crops]. Lviv: NVF "Ukrainski tekhnolohii", 1088 s.

Komarova I. B., Rozhkovan V. V., (2003). Ryzhii – alternatyvna oliina kultura ta perspektyvy yoho vykorystannia [False flax - alternative oilseeds and prospects for its use]. Propozytsiia, 1, 46–47.

Hospodarenko H. M., Novak I. Yu., & Rassadina Yu. V., (2016). Vynesennia osnovnykh elementiv zhyvlennia ryzhiiem yarym zalezhno vid udobrennia [Passing the main nutrients false flax ardent depending on fertilization]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho NUS, 89, 713.

Moskva I. S. (2016). Stan ta perspektyvy vyroshchuvannia ryzhiiu yaroho na pivdni Stepu Ukrainy [State and prospects of spring false flax cultivation in southern Ukraine steppe]. Visn. ahrar. nauky Prychornomoria, 1, 99–109.

Syzova N. V., Pykuleva Y. V., Chykunova T. M., (2003). Zhyrnokyslotnыi sostav masla Samelina sativa y vыbor optymalnoho antyoksydanta [Fatty acid Samelina sativa oil composition and optimal antioxidant choice]. Khymyia rastytelnoho rudis materias, 2, 27–31.

Zubr J (2009). Unique dietry oil from Camelina sativa seed, Agro food industry . Hi Tech, 20, 42–46.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.