Agrotechnical measures of soil conservation and fertility restoration of chernozem

O. V. Pikovska

Анотація


The results of studies of the effect of soil tillage and fertilizer systems on the fertility of chernozem soils of the forest-steppe and steppe of Ukraine are presented. Minimization of soil tillage contributed to an increase in the humus content in the arable layer of typical chernozem and ordinary chernozem. To prevent dehumification and preservation of the organic matter of chernozem, a common application of straw, green manure and mineral fertilizers with soil conservation tillage is recommended.

Soil conservation tillage with the organo-mineral fertilizer system improved the indicators of the structural state of the typical chernozem. The use of soil conservation crop growing technology and no-till technology positively influenced the coefficients of soil structure and contents of aggregates larger than 1 mm in ordinary chernozem, which increased their resistance to wind erosion.


Ключові слова


soil degradation, soil conservation, wind erosion, soil structure, minimization of tillage, humus, typical chernozem, ordinary chernozem

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Tarariko O., Grekov V., Achasova A. (2006) Problema spustelennya ta dehradatsiyi zemel' u Ukrayini v konteksti hlobal'nykh zmin klimatu [The problem of desertification and land degradation in Ukraine in the context of global climate change]. Bulletin of the Agrarian Science of the Black Sea Region, Special Issue 4 (37). T. 2, 232-237.

Savchuk D.(2009) Posukhy ta posukhozakhysni zakhody v Ukrayini [Drought and drought-protective measures in Ukraine]. Bulletin of Agrarian Science, 9.

Gudz V., Primak I., Budyonny Yu. (1996) Zemlerobstvo: Pidruchnyk [Agri-culture: Textbook] / [Gudz V.P., D., V.]. - K.: Harvest, 384.

Bulygin S., Nearing M. (1999) Formirovaniye ekologicheski sbalan¬siro-vannykh landshaftov: problema erozii [Formation of ecologically balanced landscapes: the problem of erosion]. Kharkov, 271.

Medvedev V., Laktionova T., Pocheptsova L. and oth. (2006) Innovatsiyni tendentsiyi v obrobitku gruntu [Innovative trends in soil cultivation]. Agrochemistry and soil science: special. The release of Soils is the basis of the welfare of the state, the care of everyone. Kharkiv, 79 - 94.

Plyusnin I., Golovanov A. (1983) Melyoratyvnoe pochvovedenye [Meliorative soil science]. Moscow: Kolos, 318.

Balyuk S., Medvedev V., Miroshnichenko M., Skralik Ye., Timchenko D., Fateev A., Khristenko A., Tsapko Yu/ (2012) Ekolohichnyy stan gruntiv Ukrayiny [Ecological condition of soils of Ukraine]. Ukrainian Geographic Journal, No. 2. Electronic resource: available at: http://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ-2012-2-38_0.pdf

Medvedev V. (2009) Struktura gruntu yak ekolohichnyy chynnyk [Soil structure as an eco-logical factor]. Vesnik KhNAY, No. 3, 14-20.

Medvedev V. (1997) Vidnovlennya ekolohovidtvornykh funktsiy gruntiv yak nayvazhlyvishyy etap realizatsiyi staloho rozvytku Ukrayiny [Restoration of ecologically-forming functions of soils as the most important stage in the realization of sustainable development of Ukraine]. Bulletin of Agrarian Science. No. 9, 16-20.

Pikovska O. V. (2015) Vplyv riznykh system obrobitku gruntu i udobrennya na strukturnyy stan chornozemu typovoho [Influence of different systems of soil cultivation and fertilization on the structural state of typical black soil]. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. No. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2015_7_12


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.