Adaptation of extraction parametrs of pectin from apple raw materials with application of succinic acid

D. O. Kiselev, I. V. Hrynyk

Анотація


Modern requirements for enterprises in the processing industry are the creation of low-volume industries producing a range of products. In the future, more interest generated by the production of biopolymers of natural origin from primary production waste. A vivid example of such production is the production of pectin from apple pans. Today, existing pectin production technologies are highly costly and outdated. That is why the search for new resource-saving technologies for extraction of pectin from apple puddings is becoming topical. We have conducted a series of experiments on the adaptation of extraction parameters of pectin substances from apple excrescences. Investigated the influence of the hydromodule, the temperature of the reaction mixture, the extraction time, and the concentration of succinic acid. Was modeled the optimal conditions for extraction of pectin substances under the production conditions - the hydrodulum in the ratio 1: 4, the extraction temperature was 60 °C, the extraction time was 10 hours and the concentration of succinic acid was 4%. It established that the temperature of the extraction mixture up to 65 °C increases the quality of the final product significantly deteriorating. The resulting final product, pectin, can be used in the pharmaceutical and food industries.

Ключові слова


pectin substances, apple extract, hydromodule, succinic acid, small-scale production

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Sherbakov V., Lobanov V., Prudnykova D. and other (1999) Biokhimiya rastitel'nogo syr'ya [Biochemistry of plant raw materials]. M:Kolos, 276.

Hymaev Y. N., Romanova N., Reshetnyk O. (2004) Vlyyanye parametrov processa hydrolyza-ekstrakcyy na vixod y kachestvo pektyna yz plodovo-yahodnoho syrya [Influence of the parameters of the hydrolysis-extraction process on the yield and quality of pectin from fruit and berry raw materials]. Vesnyk Kazanskoho texnolohycheskoho unyversyteta, 214-218.

Donchenko L. (2000) Texnolohyya pektynov y pektynoproduktov [Tech-nology of pectins and pectin products] . M:DeLy, 255 .

Kochetkova A., Kolesnoe A. (1992) Nauchno-texnycheskoe sotrudny-chestvo v oblasty proyzvodstva y yspol"zovanyya pektyn [Scientific and technical cooperation in the production and use of pectin] Pyshhevaya promыshlennost". №6, 29-31.

Metlyckyj L. Osnovy byoxymyy plodov y ovoshhej (1976) [The fundamentals of the biochemistry of fruits and vegetables]. M: Ekonomyka, 349.

Prychko T., Chalaya L. (2011) Formyrovanye kachestvennyx pokazatelej plodov yablony v zavysymosty ot pohodnyx uslovyj peryoda vehetacyy [The formation of qualitative apple apple fruits in relation to the weather conditions of the vegetative period]. Plodovodstvo y vynohradarstvo Yuha Rossyy. №5, 44-49.

Shyrko T., Yaroshevych Y. (1991) Byoxymyya y kachestvo plodov [Bio-che¬mistry and quality of fruits]. Minsk: Navuka i texnika, 294.

Cuhlenok N., Typsyna N., Katasanova O. (2006) Effektyvnye texnolohyy proyzvodstva pektyna y eho yspolzovanye v pyshhevoj promy nbgh ghshlennosty [Efficient technologies for the production of pectin and its use in the food industry]. Vesnyk KubHAU. 10, 331 – 334


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.