№ 235 (2016)

Науковий вісник НУБіП України (англ)

Зміст

Статті

I. V. Petunenko, S. M. Kalenska, P. Liebhard
V. V. Kalytka, Yu. O. Klipakova, Z. V. Zolotuhina
М. О. БОЙКО
PDF
I. Burdina, O. Priss
V. M. Chorna
Л. М. Гончар, О. С. Шень
A. V. KOHAN, E. A. SAMOILENKO, A. M. OMELIANCHUK
В. С. Пилипенко, Л. М. Гончар
PDF
I. A. Shuvar, G. M. Korpіta
J. Kolomiets, I. Grygoryuk, L. Butsenko
V. M. Shtakal
Оleksandr І. Shutyi
V. I. Ratoshnyuk
S. P. Tanchik, Ya. Mikolenko
V. P. Mykolajko
V. V. Bahatchenko, V. L. Zhemoyda, O. Makarchuk
С. Ю. Булигін, Д. Антонюк
Anatoliy Bykin, Igor Bordyuzha
Olena Pikovska, Oksana Vitvitska
O. L. Tonkha, I. M. Ievpak
L. A. Yashchenko, S. A. Хarus
L. I. Kucher
Ganna Mаtviiv, Yuriy Kravchenko
K. S. Karabach
N. A. Pasichnyk, A. Stepanko
О. Л. Тонха, С. О. Сичевський
PDF
V. T. Hontar, I. V. Shevchenko
O. V. Kobets
G. I. Podpryatov, N. O. Yashchuk, V. A. Nasikovskyy, V. I. Rozhko
A. V. Bober, L. V. Protsenko
N. Lesovoy, V. Chayka, l. Vagalyuk, A. Minaylo, N. Syutkina
Г. П. Довгаль, Н. О. Волошина
PDF
V. M. Chayka, T. M. NEVEROVSKA, I. V. HAVEY
Т. М. Левченко, О. М. Вересенко, Н. Г. Буслаєва
PDF
137-147