№ 235 (2016)

Науковий вісник НУБіП України (англ)

Зміст

Статті

I. V. Petunenko, S. M. Kalenska, P. Liebhard
9-24
V. V. Kalytka, Yu. O. Klipakova, Z. V. Zolotuhina
24-33
М. О. БОЙКО
PDF
33-39
I. Burdina, O. Priss
40-47
V. M. Chorna
48-58
Л. М. Гончар, О. С. Шень
58-63
A. V. KOHAN, E. A. SAMOILENKO, A. M. OMELIANCHUK
64-71
В. С. Пилипенко, Л. М. Гончар
PDF
71-78
I. A. Shuvar, G. M. Korpіta
78-84
J. Kolomiets, I. Grygoryuk, L. Butsenko
85-94
V. M. Shtakal
94-102
Оleksandr І. Shutyi
103-109
V. I. Ratoshnyuk
109-120
S. P. Tanchik, Ya. Mikolenko
121-128
V. P. Mykolajko
128-136
V. V. Bahatchenko, V. L. Zhemoyda, O. Makarchuk
137-142
С. Ю. Булигін, Д. Антонюк
143-151
Anatoliy Bykin, Igor Bordyuzha
151-159
Olena Pikovska, Oksana Vitvitska
160-166
O. L. Tonkha, I. M. Ievpak
166-178
L. A. Yashchenko, S. A. Хarus
178-184
L. I. Kucher
184-188
Ganna Mаtviiv, Yuriy Kravchenko
189-196
K. S. Karabach
197-203
N. A. Pasichnyk, A. Stepanko
204-209
О. Л. Тонха, С. О. Сичевський
PDF
209-216
V. T. Hontar, I. V. Shevchenko
217-225
O. V. Kobets
226-232
G. I. Podpryatov, N. O. Yashchuk, V. A. Nasikovskyy, V. I. Rozhko
233-241
A. V. Bober, L. V. Protsenko
241-248
N. Lesovoy, V. Chayka, l. Vagalyuk, A. Minaylo, N. Syutkina
249-260
Г. П. Довгаль, Н. О. Волошина
PDF
260-266
V. M. Chayka, T. M. NEVEROVSKA, I. V. HAVEY
267-275
Т. М. Левченко, О. М. Вересенко, Н. Г. Буслаєва
PDF
137-147