№ 269 (2017)

Науковий вісник НУБіП України. Серія Агрономія (англ.)

Зміст

Статті

S. M. Kalenska, V. G. Taran, P. O. Danyliv
10-17
G. I. Demydas, E. S. Lykhosherst, I. V. Svystunova
17-23
S. M. Kalenska, E. M. Gorbatyuk, L. A. Garbar
23-30
L. M. Honchar, V. S. Pylypenko
30-36
A. M. Likhochvor
36-45
G. I. Demydas, M. V. Zahliebaiyev
45-53
V. Sendetskyi
53-61
T. I. Prorochenko
61-66
N. M. Doctor, A. N. Martynov, N. V. Novytska
67-73
S. P. Tanchyk, L. Tsentylo
74-83
Iu. Manko, A. Diudia, V. Sylyverstova
83-90
A. Babenko
90-98
G. M. Kovalyshyna, Yu. M. Dmytrenko, O. A. Demydov, T. I. Mukha, L. A. Murashko
99-110
V. M. Starychenko, I. I. Guba, L. M. Golyk
110-117
V. I. Kuzmych
118-126
L. Golyk, V. Starychenko, N. Kobernyk, I. Guba, I. Klymenko
126-136
T. M. Levchenko, O. N. Veresenko, N. G. Buslaeva
137-147
O. Tonha, A. Balaev, O. Pikovska
148-153
M. F. Berezhniak, O. V. Demidenko, E. M. Berezhniak, M. S. Danuk
153-160
O. V. Pikovska
160-168
T. V. Evtushenko, O. L. Tonha
168-176
A. V. Melnyk, S. V. Zherdetska
177-185
V. M. Poliovyi, S. M. Kulyk
185-193
S. O. Sychevskyi, O. L. Tonha, O. I. Vitvitska
193-200
V. V. Khareba, O. O. Komar
201-208
D. O. Kiselev, I. V. Hrynyk
208-214
G. M. Gospodarenko, V. V. Lyubych, V. V. Novikov
215-224
M. I. Ljashenko, L. V. Protsenko, R. I. Rudyk, A. V. Bober, T. P. Hryniuk, A. S. Vlasenko
224-233
A. Dydiv
234-241
A. Minyaylo, V. Novytskyi
242-250
N. Y. Omeniuk, M. V. Savchuk, L. O. Kriuchkova, O. F. Antonenko, M. F. Starodub
251-259
G. V. Meluоhina
259-265
K. O. Ivanova, R. M. Mamchur
265-271
V. V. Sakhnenko
272-277