№ 286 (2018)

Висвітлено результати наукових досліджень з питань землеробства, рослинництва, ґрунтознавства, агрохімії, екології, селекції, плодоовочівництва, післязбиральної доробки, зберігання та переробки продукції рослинництва

Зміст

Рослинництво та кормовиробництво

G. I. Demidas, I. V. Galushko
11-18
V. D. Buhayov, V. M. Horensky
18-27
R. O. Myalkovsky
27-35
V. P. Kovalenko, N. O. Kovalenko
35-42
O. Bunchak
43-49
V. I. Pushchak
50-57
V. M. Sеndetsky
58-67
T. A. Stolyarchuk
67-74
T. I. Prorochenko
74-79

Землеробство

S. I. Tanchyk, L. I. Tsentylo
80-89
A. I. Babenko
90-99
Y. I. Shashkov, S. Tanchyk
100-106
V. V. Sinchenko, S. P. Tanchyk
107-112
V. Chumbey, S. P. Tanchyk, O. Pavlov
113-120
N. F. Shpyrka, S. P. Tanchyk, O. S. Pavlov
120-128

Селекція і насінництво

V. L. Zhemoyda, O. S. Makarchuk, Yu. M. Dmytrenko
129-140
A. V. Pirych, N. V. Bulavka, H. M. Kovalyshyna
141-151
N. V. Symonenko, V. V. Skoryk, V. L. Zhemoyda
152-163
Y. Savchuk, O. Antonenko
163-172

Ґрунтознавство та агрохімія

A. Balaev, O. Pikovska, O. L. Tonkha
173-179
S. L. Bulygin, S. Vitvitskyy
180-188
T. V. Yevtushenko, O. L. Tonkha, O. V. Pikovska
188-196
M. M. Kharytonov, M. G. Babenko, N. V. Martynova, I. V. Rula
197-205
Y. G. Tsytsiura
205-215
L. Yashchenko, N. Krotkov
216-222
I. V. Lyadska, K. P. Maslikova, O. V. Zhukov
223-230
V. D. Palamarchuk
231-244
N. A. Pasichnyk, O. O. Opryshko, D. S. Komarchuk, V. O. Miroshnyk
244-250
O. M. Henhalo, N. O. Henhalo, Eu. V. Sheina
251-259

Плодоовочівництво

Yu. Yu. Telepenko, V. O. Silenko
260-266
V. B. Kutovenko, Y. B. Gura, O. A. Kostyuk
267-272
S. I. Kondratenko, Yu. V. Tkalich, P. G. Dul’nev, O. V. Pozniak
273-282

Післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва

Iryna Bandura, Alina Kulyk, Svitlana Baibіerova, Valentina Zhukova, Olena Sukharenko
283-293

Загальна екологія

N. A. Makarenko, R. V. Podzerej
294-303
I. V. Havei, A. A. Miniailo, V. M. Chaika
303-310
L. O. Nesterova, N. Y. Hrybova, O. I. Khyzhan, V. O. Ushkalov
311-319
O. V. Vlasova, K. B. Shatkovska
320-327
V. V. Snitynskyi, A. I. Dydiv, N. V. Kachmar
328-337

Захист рослин

Volodymir Sakhnenko, Dmytro Sakhnenko
338-346