Том 11, № 2 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/agr2020.02

Зміст

Землеробство

S. P. Tanchyk, D. V. Litvinov, V. V. Sinchenko
PDF
5-12

Селекція і насінництво

H. M. Kovalyshyna, Yu. M. Dmytrenko, T. I. Mukha
PDF
13-21

Ґрунтознавство та агрохімія

O. Bykova, O. Tonkha, O. Pikovska, O. Pak
22-29
S. Yu. Bulygin, S. V. Vitvitskyy, L. I. Kucher, O. I. Vitvitska
PDF
30-38
Y. S. Kravchenko, O. Tonkha
PDF
39-49
N. A. Pasichnyk, V. P. Lysenko, O. O. Opryshko, V. O. Miroshnyk, D. S. Komarchuk
PDF
50-58

Плодоовочівництво

I. M. Bobos, I. O. Fedosy, Z. D. Sych
PDF
59-66
V. B. Kutovenko, N. P. Kostenko, A. S. Yermilov, V. O. Kutovenko
PDF
67-73

Післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва

O. V. Vasylyshyna
PDF
74-80