Том 12, № 4 (2021)

Зміст

Рослинництво та кормовиробництво

B. O. Mazurenko, S. M. Kalenska, L. M. Honchar, M. Ya. Hrygirevskiy
7-16
L. A. Garbar, N. V. Knap
17-27
M. P. Solomiychuk, M. Y. Pikovskyi
PDF
28-36

Землеробство

S. P. Tanchyk, N. I. Babilia, A. I. Babenko
37-49
O. Pavlov, A. Babenko, A. Andrushchenko
PDF
50-59
N. Shpyrka, S. P. Tanchyk, O. S. Pavlov, A. I. Babenko
60-67

Селекція і насінництво

R. I. Topko, H. M. Kovalyshyna, G. B. Vologdina, O. V. Gymenyk
68-79
L. A. Murashko, T. I. Mukha, H. Kovalyshyna, Yu. M. Dmytrenko
80-90

Ґрунтознавство та агрохімія

S. Yu. Bulygin, S. V. Vitvitskyy, M. E. Bulygina, O. I. Vitvitska
PDF
91-101
E. H. Dehodyuk, S. E. Dehodyuk, Yu. P. Borko, O. A. Litvinova, Yu. O. Ihnatenko, A. O. Mulyarchuk
102-114
V. P. Kovalchuk
115-125

Плодоовочівництво

N. N. Zelenyanska, O. I. Gogulinska, N. V. Podust
126-137