Покомпонентний підхід дослідження естетики ландшафту

N. O. Oleksiichenko, N. V. Gatalska

Анотація


У результаті аналітичних досліджень існуючих принципів та підходів щодо оціню- вання естетики ландшафтів виявлено аспекти, відносно яких здійснюється їх систематизація – наявність людини в середовищі в момент аналізу або відстороненість (теорії задіянності та дистанційні теорії естетичного сприйняття відповідно); орієнтація на дослідження ландшафту як естетичного об’єкту (об’єктивістські або об’єктно-орієнтовані) та людини як суб’єкту сприйняття естетичних якостей (суб’єктивістскі або суб’єктно-орієнтовані). Встановлено, що найбільший доробок учених зосереджений у колі об’єктивно-орієнтованих підходів, а надто тих методів та методик, які фокусують увагу на оцінюванні його окремих компонентів. Охарактеризовано об’єктно-орієнтовані підходи та методи дослідження естетики ландшафту, які зосереджено на оцінюванні його компонентів, як формотворюючих факторах естетичності. Виявлено відносно значну кількість покомпонентних підходів та методів оцінювання естетичних якостей ланд- шафтів, проте, вони не об’єднані в загальну систему та дають можливість охарактери- зувати тільки окремі компоненти паркового ландшафту з різних точок зору. Найбільш комплексною в цьому контексті може вважатися методика естетичної оцінки біоцено- зів, розроблена В. П. Кучерявим, що включає дві оцінювальні шкали – таксаційно-фітоценотичну та емоційну. З’ясовано, що результати аналізу естетичних якостей ландшафту зводяться до параметризації об’єкту (окремого компоненту ландшафту), які і стають основою оцінювання. Важливим аспектом існуючих покомпонентних методів та підходів є застосування кількісних показників, які орієнтовані на оцінювання стану компонентів паркового простору.

Ключові слова: естетика паркового середовища, компоненти паркового ландшафту


Повний текст:

PDF

Посилання


Galushko, R. V. (1999). Biomorfologicheskie priznaki dlia ekologo-esteticheskoi otcenki parkovykh soobshchestv [Biomorphological features for the ecological-aesthetic assessment of park communities]. Biull. Nikit. botan. sada, 81, 23–27.

Hrynasiuk, A. R. (2014). Metodychni osnovy otsinky atraktyvnosti landshaftiv [Methodical bases for assessing the attractiveness of landscapes]. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii, 11, 132-135.

Hrozdynskyi, M. D., Savytska O. V. (2005). Estetyka landshaftu. [Landscape aesthetics]. Polihraf. Tsentr «Kyivskyi universytet»,183.

Gurskii A. V. (1955). Metody otcenki sostoianii drevesnykh nasadzhenii i prognoz ikh rosta i dogovechnosti [Methods of estimation of the condition of tree plantations and the forecast of their growth and longevity]. Biulleten Glavnogo botanicheskogo sada, 21, 16–24.

Dirin, D. A., Popov E. S. (2010). Otcenka peizazhno-esteticheskoi privlekatelnosti landshaftov : metodologicheskii obzor [Estimation of landscape-aesthetic appeal of landscapes: methodological review]. Iz-vo Altai. gos. un-ta, 3, 120–124.

Kant, I. (1994). Kritika sposobnosti suzhdeniia [Criticism of judgment]. «Iskusstvo, 367.

Kochurov, B. I., Buchatckaia N.V. (2007). Otcenka esteticheskogo potentciala landshafta [Estimation of the aesthetic potential of the landscape] Iug Rossii: ekologiia, razvitie, 4. 25-34.

Kurdiuk, M. G. (1982). K voprosu otcenki dekorativnosti parkovykh nasazhdenii [To the question of assessing the decorativeness of parkland] Sokhranenie i vosstanovlenie starinnykh parkov: (sbornik nauchnykh trudov), 65-68.

Kucheriavyi, V. P. (1991). Urboekologicheskie osnovy fitomelioratcii [Urboecological basis of phytomelioration] Fitomelioratciia, 288.

Margailik, G. I. K metodike otcenki dekorativnosti derevesnykh nasazhdenii [Tekst] / G. I. Margailik, L. A. Kirilchik // Biulleten Glavnogo botanicheskogo sada. – 1979. – № 114. – S. 58–60.

Motoshina, A. A., Vdoviuk L. N. (2012). Otcenka esteticheskikh svoistv landshaftov Tobolskogo raiona Tiumenskoi oblasti v rekreatcionnykh tceliakh [Estimation of aesthetic properties of landscapes of the Tobolsk district of the Tyumen region for recreational purposes]. «Geograficheskii vestnik» Permskogo universiteta, 4 (23), 10–20.

Nikolaev, V. A. (2005). Landshaftovedenie: estetika i dizain: Uchebnoe posobie. [Landscape science: aesthetics and design]. Aspekt Press, 176.

Osychenko, H. O. (2012)/ Evoliutsiini vytoky estetychnoi potreby liudyny [Evolutionary origins of the aesthetic human need]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk : KNUBA, 44, 404-413.

Osychenko, H. O. (2011). Analiz evoliutsiinykh pidkhodiv do estetychnoi otsinky mistobudivnoho seredovyshcha [Analysis of evolutionary approaches to the aesthetic assessment of the urban environment]. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha:Nauk.-tekhn.zbirnyk: NAU, 5, 185-195.

Osychenko, H. O. (2011). Kohnityvni pidkhody do otsinky estetychnykh yakostei mista [Cognitive approaches to assessing the aesthetic qualities of the city]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk: KNUBA, 39, 312-319.

Osychenko, H. O. (2014). Kontseptsiia paradyhmy estetyky mistobuduvannia [The concept of the urban development aesthetics paradigm]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk: KNUBA, 51, 413-422.

Osychenko, H. O. (2011). Semiotychni pidkhody do analizu estetychnoho spryiniattia arkhitektury [Semiotic approaches to the analysis of aesthetic perception of architecture]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk : KNUBA, 41, 319-327.

Priakhin, V. D. (1970). Novoe v metodike landshaftnoi taksatcii lesov [New in the method of landscape forest taxation] Ozelenenie gorodov : (nauch. tr. Akad. komun. khoz-va im. K. D. Pamfilova), 71, 25–30.

Stetsiuk, V. (2004). Estetychna funktsiia reliefu Ukrainy u konteksti ekolohichnoi heomorfolohii [Aesthetic function of relief of Ukraine in the context of ecological geomorphology]. Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 150-162.

Frolova, M. Iu. (1994). Otcenka esteticheskikh dostoinstv prirody landshaftov [Estimation of aesthetic advantages of natural landscapes]. Vestnik Moskovskogo u-ta. Seriia 5. Geografiia, 2, 30-33.

Khoroshikh, O. G., Khoroshikh O. V. (1999). Shkala kompleksnoї otcіnki dekorativnikh oznak derevnikh roslin [Scale of integrated assessment of decorative signs of tree plants]. Naukovii vіsnik: Doslіdzhennia, okhorona ta zbagachennia bіorіznomanіttia : zb. naukovo-tekhnіchnikh pratc, 9.9, 167–170.

Dewey, J. (2005). Art as experience. Penguin Group, 371 p.

Kane, P. S. (1981). Assessing Landscape Attractiveness: a comparative test of two new method Applied geography. Chapter 1, 77–96.

Kaymaz, I. C. (2012). Landscape Perception Landscape Planning. In Tech, 251-276.

Linton, D. L. (1968). The assessment of scenery as a natural resource. Scotish Geograph. Mag, 84.

Osychenko, G. (2014). Classification of the aesthetic qualities of the urban environment. The new university. Series: Engineering science, 3-4, 28-34.

Rudi van Etteger, Ian H. Thompson, Vera Vicenzotti (2016). Aestheticcreation theory and landscape architecture. Journal of Landscape Architecture, 11, 80-91.

Whiting, D. Е. (2007). Principles of Landscape Design [Text] / David Е. Whiting // Garden Notes № 413. – Colorado: Master Gardener training, 2007. – 33 p.

Wöbse, H. H. (1984). Erlebniswirksamkeit der Landschaft und Flurbereinigungsuntersuchung zur Landschaftsästhetik. Landschaft und Stadt, (1-2), 33-54.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.