Вплив застосування препаратів «Анальцим-Si» та «Споро-Лекс» на показники неспецифічної резистентності птиціDOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.03.026

O. V. Machuskyy, V. O. Ushkalov, M. V. Skrypka, V. L. Kovalenko, V. A. Machuska, Al-Bcur Tarek Yajha

Анотація


Представлена інформація щодо дослідження неспецифічної резистентності птиці за застосування ветеринарних препаратів «Анальцим-Si» та «Споро-лекс». Встановлено, що досліджувані препарати у рівній мірі достовірно підвищують кількість еритроцитів в крові птиці. Кількісне визначення рівня гемоглобіну в крові дослідних та контрольної груп птиці вказують на його достовірне підвищення в обох дослідних групах відповідно до контролю.

Доведено, що препарати «Анальцим-Si» та «Споро-лекс» під час застосування достовірно підвищують рівень БАСК та фагоцитарної активності лейкоцитів крові птиці і відсутність змін у фагоцитарній активності лейкоцитів під час застосування препарату «Анальцим-Si».

Отримані результати із визначення впливу препаратів «Анальцим-Si» та «Споро-лекс» на лізоцимну активність сироватки крові птиці дають можливість стверджувати, що обидва препарати в рівній мірі впливають на даний показник, підвищуючи опірність організму.

Ключові слова: «Анальцим-Si», «Споро-лекс», пробіотик, ефективність, гематологічні, біохімічні показники крові, птиця

Повний текст:

PDF

Посилання


On additives for use in animal nutrition: Regulation (EC) No. 1831/2003. Available at: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/SiteCollectionDocuments/EC-1831-2003.pdf. - Title from the screen.

Standartyzatsiya doslidzhen pry stvorenni probiotykiv / H. V. Kozlovsʹka [ta in.] // Naukovyy visnyk natsionalnoho universytetu bioresursiv y pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Veterynarna medytsyna, yakist i bezpeka produktsiyi tvarynnytstva. - 2011 r. - Vypusk 167, ch. 1.

Machuskyy A. V. Probyotyk «BIO-LEKS». Innovatsiyna tekhnolohiya v tvarynnytstvi / A. V. Machuskyy // «Ptakhivnytstvo 2013»: materialy IX mizhnarodnoyi konferentsyy, m. Sudak, 22-26 veresnya, 2013 r. - Asotsiatsiya «Soyuz ptakhivnikiv Ukrayiny», 2013 r. - S. 87-89.

Palfi F. YU., Andrushkiv M. I. ta in. Imunolohichni metody doslidzhennya v tvarynnytstvi (Metodychni rekomendatsiyi) Lviv - 1987.

GOST 31747-2012 Mizhderzhavnyy standart «Produkty kharchovi. Metody vyyavlennya ta vyznachennya kilkosti bakteriy hrupy kyshkovykh palychok (kolimorfnykh bakteriy) »- 2012.

Kerivnytstvo po laboratornym tvarynam i alternatyvnym modelyam v biomedychnykh doslidzhennyakh [Tekst] / Pod red. N. N. Karkishchenko, S. V. Hrachova. - M.: Profil 2S, 2010. - 358 s.

Doklinichni doslidzhennya veterynarnykh likarskikh zasobiv [Tekst] / Za red. I. Y. Kotsyumbas. - Lviv: Triada plyus, 2006. - 360 s.

Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterinarniy medytsyni [Tekst]: dovid. / V. V. Vlizlo [ta in.]; za red. V. V. Vlizla. - Lʹviv: SPOLOM, 2012. - S. 284-285.

Klinichni doslidzhennya veterynarnykh preparativ ta kormovykh dobavok / I. YA. Kotsyumbas, I. YU. Bisyuk, V. M. Horzheyev, O. H. Malyk [ta in.]; za red. I. YA. Kotsyumbas. - L .: TOV Vydavnychyy dim «SAM», 2013. - 252 s.

Kompleksna otsinka vplivu veterynarnykh preparativ na morfofunktsionalnyy stan imunnoyi systemy: Metodychni rekomendatsiyi / Kotsyumbas I. YA., Kotsyumbas H. I., Holubiy YE. M. ta in. - Lviv, 2009. - 63 s.

Laboratorni metody doslidzhennya u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterinarniy medytsyni: dovidnyk / V. V. Vlizlo, R. S. Fedoruk, I. B. Ratych ta in .; za red. V. V. Vlizla. - Lviv: Spolom, 2012. - 764 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.