Том 8, № 1-2 (2016)

Зміст

Біологія

О. S. Penteliuk, А. F. Likhanov, І. P. Hrygoriuk
PDF
5-12
I.V. Shvets, О. V. Kolesnichenko
PDF
13-18
А. S. Vlasenko, S. Yu. Popovych
PDF
19-26
І.М. Kovalenko
PDF
27-35

Хімія

L.V. Voitenko, V.A. Kopilevych
PDF
36-43
О. А. Zaporozhets, L. S. Zinko, H. S. Sumarokova, Yu. S. Prokapalo
PDF
44-55
О. І. Khyzhan, О. І. Khyzhan, H. A. Tykhonova
PDF
56-60

Агрономія

V. P. Kyryliuk, L. V. Bielotska, L. M. Diadiusha
PDF
61-65
N. I. Martyniuk
PDF
66-69
M. P. Solomiychuk, М. М. Kyryk
PDF
70-73
R .О. Kordulian, М. М. Dolia
PDF
74-77

Лісівництво

А. V. Pavlenko
PDF
101-108

Ветеринарія

V. А. Hryshchenko
PDF
78-82
К. Yu. Palyshniuk, S. А. Tkachuk, О. V. Ivanova
PDF
83-87

Зоотехнія

О. V. Shkarupa
PDF
88-94
І. F. Riznychuk
PDF
95-100

Економіка

М. М. Ilchuk, V. І. Radko
PDF
109-114