Том 11, № 1-2 (2019)

Зміст

Біологія

A. Konup
PDF
V. Savosko, Yu. Lykholat, Yu. Bielyk, I. Grygoryuk
PDF
M. Y. Pikovskyi, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk, S. M. Hrysiuk
Ye. Syvoded, M. Kyryk
PDF
V. Bondar, N. Makarenko
PDF
K. V. Kovalenko
PDF

Екологія

V. M. Voitsitskiy, S. V. Khyzhnyak, V. V. Danchuk, S. V. Midyk, O. Yu. Kepple, V. О. Ushkalov
PDF

Агрономія

Yu. M. Dmytrenko, H. M. Kovalyshyna
PDF
О. О. Mikheeva, А. О. Rozhkov, V. G. Mikheev
PDF
S. О. Zaiets, L. B. Kysil
PDF
M. P. Maliarchuk, A. S. Maliarchuk, I. Y. Luzhanskyi, O. E. Markovska, V. M. Maliarchuk
PDF
L.V. Tsentylo, O. A. Tsyuk
PDF
А.І. Kryvenko
PDF

Лісівництво

S. I. Slusar, O. M. Yakobchuk, O. V. Kolesnichenko, R. Yu. Mamonova
PDF

Тваринництво

I. I. Dvylyuk, I. I. Kovalchuk
PDF
T. Prilipko, P. Zakharchuk
PDF

Ветеринарія

Yu. M. Kosenko, I. V. Pavliuk, L. V. Kalynovska
PDF
L.V. Tkachik, S. A. Tkachuk
PDF
O. A. Dubova, A. A. Dubovyi, L. O. Kovalyova, P. V. Kovalyov
PDF