Аналіз факторів впливу на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствахLiudmyla Stepasyuk

Анотація


В молокопродуктовому підкомплексі України успіх ринкових відносин у значній мірі залежить від ціноутворення на його продукцію. Доведено, що сьогодні ціна є одним із основних чинників, що формує конкурентні переваги молока та визначає його частку на ринку молочної продукції.

В умовах глобальних викликів аграрні підприємства мають обмежений вплив на ціну реалізації, тому реальним напрямом збільшення рентабельності виробництва продукції вважається зниження її собівартості. Проте, проведені дослідження свідчать, що на формування ціни на молоко виробник може впливати через якісний склад продукції. Так, через зростання показників вмісту жиру й білка понад базисні норми молоко набуває вищого або екстра ґатунку, що дає можливість виробнику отримати надбавки і, як наслідок, вищу ціну продажу.

Рентабельність є основним показником ефективності виробництва продукції і залежить від багатьох факторів, тому автором досліджено вплив основних із них, а саме ціни, собівартості та якісних параметрів продукції.

Доведено, що підвищення рівня рентабельності може бути досягнуто завдяки зниженню собівартості продукції, збільшенню ціни реалізації, на яку безпосередній вплив має якість продукції. Встановлено, що кожний процент зростання ціни забезпечує більший приріст рівня рентабельності у порівнянні з таким приростом за нижчого рівня рентабельності. На відміну від збільшення ціни, приріст показника рентабельності в разі зниження собівартості зростає не на однакову величину, а має тенденцію до зростання в разі кожного зниження собівартості на 1 %.

Обґрунтовано, що основними напрямами підвищення рів­ня рентабельності є зниження собівартості продукції та збільшення ціни реалізації через зростання якості продукції, оскільки ці фактори забезпечують приріст досліджуваного показника.


Ключові слова


ефективність; молоко; якість; рівень рентабельності; ціна

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kernasiuk, Yu. (2016). Potentsial ukrainskoho moloka na svitovomu rynku [Potential of Ukrainian milk on the world market]. Retrieved from http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7918-potentsial-ukrainskoho-moloka-na-svitovomu-rynku.html

Ilchuk, M. M., & Konoval, І. А. (2018). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii skotarstva silskohospodarskykh pidpryiemstv [Management of competitiveness of livestock products of agricultural enterprises]. Ekonomika APK, 7, 83–90.

Leheza, D. H. (2010). Rozvytok ahrarnoho sektora Ukrainy u sferi zovnishnoi torhivli [Development of the agricultural sector of Ukraine in the field of foreign trade]. "Economic strategy and perspectives of the development of trade and services sphere": Kharkiv State University of Food Technology and Trade collections of scientific papers, 2(12), 439.

Sabluk, P. Т. (2016). Innovatsiina model rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy ta rol nauky v yii stanovlenni [Innovative model of development of the agricultural sector of the economy of Ukraine and the role of science in its formation]. Problems of innovation and investment development. Series: Economics and Management, 9, 34–42.

Lupenko, Yu. О., Mesel–Veseliak, V. Ya., & Hryshchenko, О. Yu. (2016). Stratehichni napriamy rozvytku silskohospodarskoho vyrobnytstva Ukrainy (metodychni pidkhody ta rozrakhunky) [Strategic directions of development of agricultural production of Ukraine (methodical approaches and calculations)]. Kyiv: IAE Scientific Research Center.

Kvasha, S. М., & Ivanko, А. V. (2017). Modeliuvannia chastkovoi rivnovahy na rynku moloka ta molochnoi produktsii v Ukraini [Modeling of partial equilibrium in the market of milk and dairy products in Ukraine]. Ekonomika APK, 7, 37–46.

Yatsenko, V. М., & Yakovlieva, А. О. (2012). Vplyv faktoriv zovnishnoho ta vnutrishnoho seredovyshcha ta pidvyshchennia konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstv molochnoi haluzi [Influence of external and internal environmental factors and increasing the competitiveness of dairy products]. Scientific works of the National University of Food Technologies, 45, 109–115.

Andriichuk, V. H., & Sas, І. S. (2017). Kontsentratsiia v ahrarnii sferi ekonomiky: problemni aspekty [Concentration in the agricultural sector of the economy: problematic aspects]. Monograph. Kyiv: KNEU.

On approval of the Requirements for safety and quality of milk and dairy products. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19#Text

Shpychak, О. М. (2016). Problemy tsinoutvorennia v konteksti kupivelnoi spromozhnosti naselennia ta infliatsiinykh protsesiv [Problems of pricing in the context of purchasing power of the population and inflation]. Ekonomika APK, 6, 59–70.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.