Напрями розвитку АПК України в умовах нових економічних викликівOleksandr Mysnyk

Анотація


У статті доведено, що на сучасному етапі розвитку ринкової економіки держави та зміцнення її продовольчої безпеки надзвичайно важливу роль відіграє ефективний розвиток аграрного сектору. Обґрунтовано підходи, згідно з якими жорстка конкуренція на світових продовольчих ринках, сформована під впливом процесів глобалізації, спонукає до пошуку нових шляхів розвитку аграрної сфери для виробництва якісної та конкурентоспроможної продукції.

Розкрито базові засади становлення сучасних глобалізаційних процесів, які сприяють розробці нових підходів щодо організації виробництва в аграрному секторі та формуванню пропозиції на його продукцію. Це дає потужний поштовх для розвитку українських виробників сільськогосподарської продукції та можливість їхнього виходу на світові ринки продовольства.

Наголошено на тому, що неможливо залишити поза увагою галузеві особливості, специфіку державної політики та зовнішні продовольчі та фінансові виклики, які визначають оригінальність економічного розвитку аграрного сектору економіки кожного регіону України.

Встановлено, що особливої актуальності за таких умов набуває вдосконалення діючих і розробка нових методів і механізмів стимулювання АПК на основі наявного ресурсного та людського потенціалів із врахуванням специфіки аграрного виробництва й сучасного економічного середовища. Водночас зроблено висновки, що аграрний сектор економіки належить до життєзабезпечуючих систем суспільства, формуючи його продовольчий ресурс, стан якого визначає національну, економічну й продовольчу безпеку країни, особливо після заяви Всесвітньої організації здоров’я про пандемію COVID19. Поширення недуги досягло всеохоплюючих масштабів і спричинило критичні втрати платоспроможного попиту в результаті вимушеного простою виробництва, ситуативної переорієнтації фінансових пріоритетів для боротьби з коронавірусом і подоланням його наслідків.

У статті підкреслено роль аграрного сектору економіки задля забезпечення росту конкурентоспроможності економіки, розвитку сільських територій. Наведено структуру експорту АПК України. Підкреслено необхідність зростання інвестицій для забезпечення стабільного приросту виробництва продукції в АПК України. Визначено ризики та негативні чинники, що гальмують подальший розвиток аграрної сфери. Підкреслено важливість державної підтримки сільського господарства. Визначено перспективи розвитку та зростання обсягів основних видів аграрної продукції. Наведено основні напрями реформування АПК України для пошуку нових ринків збуту.


Ключові слова


аграрний сектор економіки; галузь; ринок; державна підтримка; сільські території; аграрна політика; продовольча безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Koval, V., Sribna, Y., Mykolenko, O., & Vdovenko, N. (2019). Environmental concept of energy security solutions of local communities based on energy logistics. SGEM–2019, 19, 283–290. http://dx.doi.org/10.5593/sgem2019/5.3/S21.036

Gechbaia, B., & Koval, V. (2021). Entrepreneurial activity in the conditions of implementation of the public private partnership. Proceeding of the International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics. Batumi Navigation Teaching University.

Vdovenko, N. M. (2015). Metodolohizatsiia haluzevoho derzhavnoho upravlinnia na shliakhu adaptatsii ekonomiky do umov ta vymoh Yevropeiskoho Soiuzu [Methodology of sectoral public administration on the way of adaptation of the economy to the conditions and requirements of the European Union]. Science Rise, 5/3(10), 39–45.

Vdovenko, N. M., & Khyzhnyak, Yu. A. (2015). Suchasna paradyhma rehuliuvannia rozvytku haluzei ahrarnoho sektoru v umovakh hlobalnoho defitsytu prodovolstva [The modern paradigm of regulating the development of agricultural sectors in the context of global food shortages]. Science Rise, 2/3(7), 20–26.

Vdovenko, N. M., Nakonechna, K. V., & Pavlenko, M. M. (2017). Methodical component of the performance of state support producers’ mechanism. Scientific bulletin of Polissia, 4(12)/1, 22–27. http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-22-27

Okhrimenko, I. V., Vdovenko, N. M., Ovcharenko, Ye. I., & Hnatenko, I. A. (2021). Innovatsii v systemi stratehichnoho upravlinnia bezpekoiu natsionalnoi ekonomiky v umovakh ryzykiv ta nevyznachenosti hlobalizatsii [Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization]. Ekonomika ta derzhava, 8, 4–9. http://dx.doi.org/10.32702/2306-6806.2021.8.4

Bieliaieva, N., Sova, O., Bobrov, Y., & Antypenko, N. (2021). Managerial aspects of the agrarian enterprises financial support. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 915(1), 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/915/1/012012

Vdovenko, N. M., & Bohach, L. V. (2016). Zminy u hlobalnykh tendentsiiakh formuvannia biolohichnykh aktyviv ta silskohospodarskoi produktsii [Changes in global trends in the formation of biological assets and agricultural products]. Scientific bulletin of Polissia, 4(8), 162–167.

Dovzhyk, O. O. (2016). Derzhavna rehuliatyvna ahrarna polityka v konteksti svitovoho dosvidu [State regulatory agricultural policy in the context of world experience.]. Economy and society, 2, 97–102.

Vdovenko, N. M., & Sokol, L. M. (2016). Makroekonomichna otsinka ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy za umov intehratsiinykh protsesiv [Macroeconomic assessment of the agricultural sector of Ukraine's economy in terms of integration processes]. Scientific bulletin of Polissia, 3(7), 22–28.

Kvasha, S. M., Vlasov, V. I., & Kryvenko, N. V. (2013). Eksport ta import produktsii ahrarnoho sektoru Ukrainy: stan ta tendentsii [Exports and imports of agricultural products of Ukraine: status and trends]. Edited by S. M. Kvasha. Kyiv: National Research Center Institute of Agrarian Economics.

Panukhnyk, O. V. (2017). Derzhavna pidtrymka subiektiv ahrarnoi sfery [State support of agricultural entities]. Actual problems of innovation economy, 1, 5–10.

Khalatur, S. M. (2017). Instytutsionalni determinanty formuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy [Institutional determinants of the formation of the strategy of economic development of agriculture of Ukraine]. Business Inform, 5, 119–123.

Ukraine became the world’s second largest exporter of grain. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html

The State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands: Law of Ukraine No 552–IX. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text

On Amendments to the Tax Code of Ukraine Concerning the Value Added Tax Rate in the Taxation of Transactions for the Supply of Certain Types of Agricultural Products: Law of Ukraine No 1115–IX. (2021). Retrieved from https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/211391.html

On Modification of some laws of Ukraine concerning functioning of the State agrarian register and improvement of the state support of producers of agricultural products: Law of Ukraine No 985–IX. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-20

The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015–2020. (2014). Retrieved from http://minagro.gov.ua/system/files/2015-2020.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.