REDISTRIBUTION OF 137CS IN TROPHIC CHAINS OF INSECTS-HERPETOBIONSDOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2018.287.007

V. Gaychenko, D. Monoshyn

Анотація


We review the questions of redistribution of 137Cs in trophic chain, based on the study of radioactivity of insects-herpetobions exoskeletons, sampled in Drevlanskiy Natural Reservation (the density of radioactive contamination is above 555 kBq/m2). To simplify the model, only obligatory phytophagous, zoophagous and necrophagous were used. Calculated accumulation coefficients (TF) for each unit of chain give an ability to define theunit with the maximal accumulation of radioactive element - secondary consumers (zoophagous), where TF is 6 time higher than in other units which proves known standard trend.

However, draws attention the fact that TF for insects-predators is almost 3 times higher than for the predators from other taxonomical groups. Comparison of measured accumulation coefficients of insects-herpetobions to already published data allows us to make an assumption about the domination of insects in biogenic transformation of radionuclides, at least in forest ecosystems. This domination can be based on the higher biomass and density of population of invertebrates from one side and on the high level of radioactive contamination of these animals.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Perelman, A. Y. Heokhymyia landshafta. – M.: Nauka, 1975. – 340 s.

Babeva, Y. P., Ahre N. S. Praktycheskoe rukovodstvo po byolohyy pochv. – M.: MHU, 1971. – 126 s.

Novohrudskyi D. M. Pochvennaia mykrobyolohyia. – Alma-Ata: AN Kazakhskoi SSR, 1956. – 366 s.

Hyliarov M. S. Zoolohycheskyi metod dyahnostyky pochv. – M.: Nauka, 1965. – 275 s.

HyliarovM. S. Pochvennyiyarusbyotsenozovsushy // Uspekhysovremennoibyolohyy. – 1968. – T. 66, № 1(4). – S. 121-136.

Zonn S. V. Vlyianye lesa na pochvy. – M.: Nauka, 1954. – 144 s.

Bazylevych N. Y., Hrebenshchykov O. S., Tyshkov A. A. Heohrafycheskye zakonomernosty struktury y funktsyonyrovanyia ekosystem. – M.: Nauka, 1986. – 296 s.

Kryvolutskyi D. A. Pochvennaia fauna v ekolohycheskom kontrole. – M.: Nauka, 1994. – 240 s.

Pokarzhevskyi A. D. Heokhymycheskaia ekolohyia nazemnykh zhyvotnykh. – M.: Nauka, 1985. – 298 s.

N. N. Tsvetkova, V. V. Bryhadyrenko. Rol herpetobyontnoi mezofauny v transformatsyy orhanycheskoho veshchestva podstylky poimennykh y arennykh lesov stepnoi zony // Pytannia bioindykatsiita ekolohii. – Zaporizhzhia: ZDU, 2003. – Vyp. 8, № 2.

Aleksakhyn R.M., Vasylev A.V., Dykarev V.H. y dr. Selskokhoziaistvennaia radyoekolohyia. — M.: Ekolohyia, 1992. — 400 s.

Rakhymova N. N. Heoekolohycheskye osobennosty myhratsyy radyonuklydov Cs-137 y Sr-90 v pochvenno-rastytelnykh kompleksakh stepnoi zony Orenburhskoi oblasty. // Avtoref. dyss. kand. tekhn. nauk. Perm 2006, 16s.

Kulbachko Yu.L., Hasso V.Ya. Nakoplenye tiazhelykh metallov pochvennymy bespozvonochnymy razlychnykh funktsyonalnykh hrupp v zone deistvyia marhantsevoi obohatytelnoi fabryky // Pytannia bioindykatsii ta ekolohii. – Zaporizhzhia: ZNU, 2008. – Vyp. 13, № 2. – S. 121–130. https://doi.org/10.15603/2176-3828/caminhando.v13n2p121-130

Bulakhov V.L., Hasso V.Ya., Pakhomov O.Ye. Biolohichne riznomanittia Ukrainy.Dnipropetrovska oblast. Zemnovodni ta plazuny (Amphibia et Reptilia). – D.: Vyd-vo DNU, 2007. – 420 s.

Ylenko A.Y. Kontsentryrovanye zhyvotnymy radyoyzotopov y ykh vlyianye na populiatsyiu. - M.: Nauka, 1974. - 168 s.

Sokolov V.E., Kryvolutskyi D.K., Usachev V.L. Dykye zhyvotnye v hlobalnom radyoekolohycheskom monytorynhe. - M.: Nauka, 1989. - 148 s.

Witkamp M., Frank M.L. Cesium-137 linetics in terrestrials microcosms // Proc. II Nat. Symp. Radioecol.(Ann Arbor, Mich., 1967). - P. 635 - 643.

Kryvolutskyi D.A. Radyoekolohyia soobshchestv nazemnykh zhyvotnykh - M.: Enerhoatomyzdat, 1983. - 87 s.

Usachev V.L., Kryvolutskyi D.A., Martiushov V.Z. Nakoplenye y pereraspredelenye po profyliu pochvy strontsyia-90 pod vlyianyem dozhdevykh chervei v laboratornykh eksperymentakh // Radyoekolohyia pochvennykh zhyvotnykh. - M.: Nauka, 1985. - S. 96 - 106.

Verkhovskaia Y.N., Vavylova P.P., Maslov V.Y. Myhratsyia estestvenno-radyoaktyvnykh elementov v pryrodnykh uslovyiakh y raspredelenye ykh po byotycheskym y abyotycheskym komponentam sredy // Yzv. AN SSSR.Ser. byol. 1967. - № 2. - S. 720 - 729.

Ylenko A.Y., Krapyvko T.P. Ekolohyia zhyvotnykh v radyatsyonnom byoheotsenoze. - M.: Nauka, 1989. -223 s.

V. A. Haichenko. Znachenniamyshopodibnykhhryzunivubiohenniimihratsii 137Ssnaperelohakh. // Yadernafizykataenerhetyka, - 2012, T. 13 № 4, s. 392–395.

YakhontovV.V. Ekolohyianasekomykh. – M:, Vysshaiashkola. – 1964, - 459 s.

YlіenkoA.Y., KrapyvkoT.P. Ekolohyiazhyvotnykhvradyatsyonnombyoheotsenoze. – M.: Nauka, 1989.

Simonova L. I., Gaychenko V. A. Biohennamihratsiia 137Csvtrofichnykhlantsiuhakh // Ukrainskyiradiolohichnyizhurnal. - 2009. - № 2. - S. 218 - 220.

Gaychenko V. A., Kozynenko Y. Y., Zavodnykov N. S. idr., // Ekoloho-faunystycheskyeyssledovanyiavzoneChernobylskoiAES. // Kyev. 1996, -65 s.

Forest Caterpillar Hunter. Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) Rezhym dostupa: https://www.biolib.cz/en/taxon/id81.

V.N. Romanenko. Osnovysravnytelnoifyzyolohyybespozvonochnykh. – Tomsk: Tomskyihosudarstvennyiunyversytet, 2013. – 224 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.