РОЛЬ ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНОЇ ССТЕМ В АДАПТАЦІЇ СОРТІВ РОСЛН LOLIUM PERENNE L. ВІТЧЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇО.Ю. Лещенко

Анотація


Досліджено вміст відновленого глутатіону та активність антиоксидантних ферментів – глутатіон-редуктази (GR) та глутатіон-S-трансферази (GST) у вегетативних органах рослин 5 сортів вітчизняної селекції Lolium perenne L. – Андріана-80, Лета, Оріон, Святошинський та Литвинівський-1. Виявлено сортову специфічність рослин Lolium perenne L., що обумовлена варіюванням рівня активності елементів глутатіон-залежної системи. Експериментальним шляхом встановлено, що рослини L. perenne L. сортів Андріана-80 та Лета є найперспективнішими для озеленення урболандшафтів, відрізняються високим вмістом відновленого глутатіону та значною активністю GR і GST.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гришко В. Н. К методике определения содержания тиоловых групп (восстановленной формы глутатиона) в растениях / В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. – 2002. – Т. 1., № 10. – С. 190–193.

Динаміка вмісту відновленої форми глутатіону в асиміляційному апараті деяких видів родів Ribes L., Larix Mill. та Crataegus L. колекції Криворізького ботанічного саду НАН України / [Д. В. Сыщиков, В. Д. Федоровський, Н. С. Терлига, Ю. С. Юхименко] // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. – К. : Логос. – 2009. – Т.2. – С. 355–360.

Долгова Л.Г. Вміст глутатіону відновленого як показник стійкості рослин-інтродуцентів Amelancheir (Rosaceae) / Л.Г. Долгова, М.В. Самойлова // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. – 2009. – Т. 2., №17 – С. 41–45.

Кузнецов В. В. Физиология растений : учеб. для ВУЗов. // В. В. Кузнецов, Г.А.Дмитриева. - [2-е. изд.]. – М.: Высш. шк.., 2006. – 742 с.

Кулинский В.?. Биологическая роль глутатиона / В.?. Кулинский, Л.С. Колесниченко //Успехи современной биологии. – 1990. – Т. 110, №. 1(4). – С. 20–23.

Лиштва В.В. Участь глутатіон-залежної системи газонних рослин в адаптації до засолення середовища / В. В. Лиштва, Н. О., Хромих, Ю. В. Лихолат. – Дніпропетровськ. : Дніпропетр. ун–т ім. Олеся Гончара. [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу : URL : http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012 /Biologia/4_110945.doc.htm

Митева Л.П. ?зменение пула глутатиона и некоторых ферментов его метаболизма в листьях и корнях растений гороха, обработанных гербицидом глифосатом / Л.П. Митева, С.В. ?ванов, В.С. Алексиева // Физиология растений. – 2010. – Т. 57, №1. – С. 139–145.

Мещішен І.Ф. Глутатіон: обмін і функції / І.Ф. Мещішен, В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва // Основи обміну речовин та енергії. – Чернівці, 2005. – С. 123–130.

Молодченкова О. Особливості функціонування глутатіон-залежної антиоксидантної системи в проростках ячменю за дії фузаріозної інфекції та саліцилоілї кислоти // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – № 45. – С. 195–198.

Субота ?.Ю. ?зучение релокс-контроля синтеза белка в митохондриях злаков / 03.0012 // Физиология и биохимия растений. – ?ркутск, 2003. – 131 с.

Устойчивость растений семейства Poaceae к кадмию / А. Ф. Титов, Н. М. Казнина, Н.В. Шалыго та ін. // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале ХХІ века / Петрозаводск : ?н–т биологии Карельського науч. центра, 2008. – С. 129–131.

Chen K.M. Up-regulation of glutathione metabolism and changes in redox status involved in adaptation of reed (Phragmites communis) ecotypes to drought-prone and saline habitats / K.-M. Chen, H.-J. Gong, G.-C. Chen // J. Plant Physiol. – 2003. – Vol. 160. Is. 3. – P. 302-309.

Forman H.J. Glutathione: Overview of its protective roles, measurement,

and biosynthesis / Henry Jay Forman, Hongqiao Zhang, and Alessandra Rinna //Mol. Aspects Med. – 2009. – Vol. 30. N 1–2. – P. 1–12.

Freeman J.L., Persans M.W., Nieman K., Albrecht C., Peer W., Pickering I.J., Salya D.E. Increased Glutathione Biosynthesis Plays a Role in Nickel Tolerance in Thlaspi Nickel Hyperaccumulators // Plant Cell. – 2004. – V. 16, № 8. – P. 2176-2191.

Grill E., Winnacker E.L., Zenk M.H. Phytochelatins: The principal heavy-metal complexing peptides of higher plants // Science. – 1985. – V. 230. – P. 674-676.

Gronwald J.W., Plaigance K.L. Isolation and characterization of lutathione-S-transferase isozymes from sorghum // Plant Physiology. – 1998. – V. 117. – P. 677-692.

Hall J.L. Cellular mechanisms for heavy metal detoxification and tolerance // J. Exp. Bot. – 2002/ - V.53. – P. 1–11.

Noctor G., Arisi A. C. M., Jounanin L. Glutatione: biosinthesis, metabolism and relation ship to stresstolerance explored in transformed plants // J. Exp. Botany. – 1998. – V. 49, № 321. – P. 623–647.

Pedro Diaz Vivancos, Tonja Wolff, Jelena Markovic [et al.] A nuclear glutathione cycle within the cell cycle / Pedro Diaz Vivancos, Tonja Wolff, Jelena Markovic [et al.] // Biochem. J. – 2010. – Vol. 431. – P. 169–178.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.