ОЦІНКА ВПЛВУ НАНОАКВАЦТРАТІВ ЦНКУ ТА МІДІ НА ДНАМІКУ РОСТУ МОЛОДІ РБ CYPRINUS CARPIO L.О.О. Кравченко, В.І. Максін, І.А. Злацький

Анотація


Встановлено загальні закономірності впливу наноаквацитратів цинку та міді на показники зміни маси та питомої швидкості росту молоді риб C. сarpio L. Обґрунтовано доцільність застосування показника питомої швидкості росту в екотоксикологічному моніторингу сполук, отриманих методами нанотехнологій. Дано оцінку можливості використання різних концентрацій наноаквацитратів міді та цинку в практичних цілях.


Повний текст:

PDF

Посилання


Биоэнергетика и рост рыб / [под ред. У.Хоара ]. – М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1983. – 408 с.

Волошина Н. О. Порівняння овоцидної ефективності наночасток деяких металів як дезінвакційних засобів / Н.О.Волошина // Вісник зоології. — 2010. — Т. 44, № 3. – С.271 – 274

Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища важкими металами / В.П. Гандзюра – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – 248 с.

Дуднік С. В. Водна токсикологія: основні теоретичні положення та їхнє практичнее застосування: монографія / С.В. Дуднік, М.Ю. Євтушенко – К.: Вид-во фітосоціологічного центру, 2013 – 295 с.

Злацький І. А. Особливості впливу іонів Cu2+, Ph2+, Ni2+, Cd2+ на продукційні показники окремих гідробіонтів та їх популяцій : автореф. дис на здобуття наук.ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 “Екологія” / І. А. Злацький . – К., 2012 . – 20 с.

Лукьяненко В.?. Общая ихтиотоксикология / Лукьяненко В.?. – М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1983. – 320 с.

Мур Дж. В. Тяжелые металлы в природных водах / Дж. В. Мур, С. Рамамурти. – М.: Мир, 1987. – 288 с.

Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії / [В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М.В Косінов та ін.]. – К.: ВД “Авіцена”, 2010. – 416 с.

Никаноров А. М. Справочник по гидрохимии / А. М. Никаноров – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 390 c.

Оценка влияния препаратов на основе наноаквацитратов металлов на выживаемость личинок рыб / О.А. Кравченко, В.?. Максин, Н.?. Вовк, Т.Б. Аретинская // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та імя Янкі Купалы. Серія 5: Эканоміка, Соцыялогія, Біялогія. – 2013. – № 3(161). – С.115 – 119.

Пат. України на корисну модель № 29856, МПК (2006): B01J 13/00, B82B 3/00. Спосіб отримання аквахелатів нанометалів «Ерозійно-вибухова нанотехнологія отримання аквахелатів нанометалів» / Косінов М.В., Каплуненко В.Г.; заяв.25.10.2007; опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2/2008.

Biotic ligand model of the acute toxicity of metals. Application to acute copper toxicity in freshwater fish and Daphnia / Santore R. С., Di Toro D. M., Paquin P. R. [and other] // Environmental Toxicology and Chemistry. – 2001. – Vol.20, №10. –pp. 2397-2402.

Coleman J. Zinc proteins: enzymes, storage proteins, transcription factors, and replication proteins / Coleman J. // Annual Review of Biochemistry. – 1992. – № 61. – pp. 897—946.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.