ЄВРОПЕЙСЬКЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ «ПРРОДА-2000»
Анотація


Описано європейські та, зокрема, польські правові акти, що забезпечують регулювання безпеки, розмноження і використання біорізноманіття у межах Європейської екологічної мережі «Природа 2000». Охарактеризовано причини гнучкої узгодженості правових актів у мережі «Природа 2000» і принципи обережного поводження в її межах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Biuletyn Komisji Europejskiej z 2012 r. o przyrodzie i bioróżnorodności nr: 28, 29, 30, 31, 32.

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Y 92/43/EWG) (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Dyrektywa 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, która została transponowana do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. L 020, 26/01/2010 P. 0007 – 0025).

Konwencja Ramsarska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_ ramsarska

Pietrzyk-Sokulska E.: Ostoje sieci Natura 2000 jako element środowiskowych uwarunkowań eksploatacji kopalin. Górnictwo odkrywkowe 2009, s.16-26.

Sobczyk W.: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ss. 355.

Sobczyk W.: Some aspects of sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development, 2014, vol. 9, no 1.

Walat W.: Jakość życia człowieka - płaszczyzna aksjologiczna w systemie edukacji. W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce (red. Z. Frączek, B. Szluz). Wyd. UR Rzeszów 2006, ISBN 978-83-7338-258-9, s. 21-27.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75, poz. 493).

Охрана природы - Природа 2000 [Электронний ресурс]. – Режим доступа http://vicesima. com/ru/Uslugi/HRANA-PRIRD-PRIRDA-2000.

Добровольський В.В. Екологічні знання [Електронний-ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12631113/ekologiya/natsionalna_ekologi chna_merezha_ukrayini


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.