THE PRODUCTION PROCESSES OF PEA UNDER BIOPREPARATIONS USEM. Kolesnikov, YU. Paschenko, S. Ponomarenko

Анотація


The use of biopreparations increases crop resistance to abiotic stress, and it is perspective trend. The aim of the work was to determine the influence of biogenious plant growth regulators Stimpo and Regoplant on the growth processes, formation of photoassimilation apparatus and peas biological productivity under the conditions of South Steppe of Ukraine.

The studies were conducted using peas seeds and plants (Pisum sativum L.) Glyans varieties tendril morphotype in small plot experiment (Melitopol). The pre-sowing and sheet processing with biopreparations were made in manufacturer recommended doses. It is controlled germination of pea seeds, the leaf area index was determined, chlorophyll content, the root rhizobia number, accounted elements of the biological productivity structure of pea crops.

It is shown that biopreparations increased peas germination, activated growth processes. The action of biopreparations in the rhizosphere of the peas root system formed larger root nodules number. Stimpo and Regoplant promoted the formation of crops photoassimilation surface and increased productivity of photosynthesis, as indicated by the LAI growth in different phases of vegetation to 32% and 46% and clear photosynthesis production of peas crop rised in 1.3 and 1.7 times, respectively. The chlorophyll content increased up to 14.8% under the conditions of pea crop treatment with Regoplant. The biological productivity of pea crops increased by 4,2-5,5% while biostimulants using. These data confirm the results of biopreparations positive influence on legumine biological productivity, which indicates a future perspective to research an adaptogenic effects of biopreparations.

Keywords: biopreparations, Regoplant, Stimpo, pea, yield, photoassimilation apparatus.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kaminskyi, V. F. (2000). Stan ta perspektyvy vyrobnytstva horokhu v Ukraini [State and prospects of pea production in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky, (5), 22-25.

Ponomarenko, S. P., Iutynska, H.O. (2001). Rehuliatory rostu roslyn v ahrobiotsenozakh: novi rishennia [Plant growth regulators in agrobiocenosis: new solutions]. Fiziolohiia roslyn v Ukraini na mezhi tysiacholit. Kyiv (Ukraine), 375-378.

Volkohon, V. V., Salnyk, V. P. (2005). Znachennia rehuliatoriv rostu roslyn u formuvanni aktyvnykh azotfiksuvalnykh symbioziv ta asotsiatsii [The value of plant growth regulators in the formation of active Nitrogen- fixation symbioses and associations]. Fyzyolohyia y byokhymyia kult. Rastenyi, 37(3), 187-197.

Aleksevych, M., Vanyk, M., Kononchuk, A., Kononchuk, O. (2013). Optymizatsiia fizioloho-biokhimichnykh protsesiv u soi zastosuvanniam rehuliatoriv rostu roslyn ta molibdenu [Optimization of physiological and biochemical processes in the use of soybean plant growth regulators and molybdenum]. Problemy ta perspektyvy nauk v umovakh hlobalizatsii: Materialy ІХ Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. Ternopil, TNPU im. V. Hnatiuka, 229-233.

Buriak, Iu.I., Chernobab, O. V., Ohurtsov, Iu. Ie., Klymenko, I. I. (2015). Efektyvnist zastosuvannia rehuliatoriv rostu i mikrodobryva v protsesi rozmnozhennia nasinnia sortiv pshenytsi ozymoi ta yachmeniu yaroho [The efficiency of growth regulators and fertilizers in the seed breeding of winter wheat and spring barley]. Selektsiia i nasinnytstvo, 107, 145-153.

Tryhuba, O. V. (2014). Nakopychennia olii u nasinni roslyn Lupinus albus L. za dii rehuliatoriv rostu ta mikrobnykh preparativ [The accumulation of oil in the seeds of plants Lupinus albus L. under the influence of growth regulators and microbial agents]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 56 (2), 87-92.

Pyda, S. V., Tryhuba, O. V. (2013). Nakopychennia vuhlevodiv v ontohenezi liupynu biloho za zastosuvannia Ryzobofitu i ristrehuliatoriv [The accumulation of carbohydrates in the ontogeny of white lupine for use Ryzobofit and growth regulators]. Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU, 11(104), 145-149.

Kononchuk, O. B., Pyda, S. V., Ponomarenko, S. P. (2012). Rostovi protsesy ta bobovo-ryzobialnyi symbioz soi kulturnoi za peredposivnoi obrobky nasinnia ristrehuliatoramy Rehoplant i Stimpo [Growth processes and legume-ryzobium cultural symbiosis of soybean under regulators Rehoplant and Stimpo seed’s pretreatment]. Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU, 9 (96), 103-107.

Tsyhankova, V. A., Andrusevych, Ia. V., Babaiants, O. V., Ponomarenko, S. P., Medkov, A. I., Halkin A. P. (2013). Pidvyshchennia rehuliatoramy rostu imunitetu roslyn do patohennykh hrybiv, shkidnykiv i nematod [Increase of plant growth regulators for immunity pathogenic fungi, pests, nematodes]. Fyzyolohyia y byokhymyia kult. Rastenyi, 45(2), 138-147.

Ponomarenko, S. P., Hrytsaienko, Z. M., Babaiants, O. V. (2015). Biorehuliatory roslyn. Rekomendatsii po zastosuvanniu [Plants bioregulators. Recommendations for use]. Kiev: MNTTs «Ahrobiotekh», 35.

Ieshchenko, V. O., Kopytko, P. H., Kostohryz, P. V., Opryshko, V. P. (2014). Osnovy naukovykh doslidzhen v ahronomii [The basic of scientific research in agronomy]. Vinnytsia: PP «TD Edelveis i K», 332.

Patyka, V. P., Kots, S. Ia., Volkohon, V. V. (2003). Biolohichnyi azot [The biological nitrogenius]. Kyev: Svit, 424.

Zelitch, I. (1982). The close relationship between net photosynthesis and crop yield. Bioscience, 32(10), 796-802.

Ponomarenko, S. P., Terek, O. Y., Hrytsaenko, Z. M., Babaiants, O. V., Moyseeva, T. V., Khu Ven Ksiu, Ykyn, D. (2010). Byorehuliatsyia rosta y razvytyia rastenyi. Hlava 4 monohrafyy «Byorehuliatsyia mykrobno-rastytelnыkh system» [Bioregulations of plants growth and development. - Chapter 4 from monograph «Bioregulations of plant- microbial systems»]. – Kyev, (Ukraine), 464.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.