№ 270 (2017)

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, інших наукових установ і вищих навчальних закладів, що містять результати розробок з актуальних проблем біології, біотехнології, екології.

Зміст

Статті

O.I. Serha, B.E. Yakubenko, A.I. Babytskiy, I.P. Grygoryuk
7-15
N. Makarenko, L. Rudnicka, O. Semenets
15-23
I. Grygoryuk, M. Lisovyy, E. Penteliuk
23-31
I. Gudkov, A. Kudijasheva
31-44
V. Savosko, M. Kvitko, Yu. Lykholat, I. Grygoryuk, E. Bogach, B. Yakubenko
44-53
E. Yelpitiforov
53-71
N. Pashkevych
7178
О. Biedunkova
78-89
D. Gentosh, I. Gentosh, N. Kirik
89-99
V. Getman
99-104
V. Kovalenko, I. Zlatskiy, E. Datskevich, A. Nanieva, A. Golovkov
104-114
V. Martseniuk, A. Potrokhov, O. Zinkovskyi
114-127
V. Koltunov, V. Boroday
127-137
V. Smetanin, K. Timchy, O. Sidashenko
137-142
J. Kolomiets, I. Grygoryuk, L. Butsenko
142-153
M. Savchuk, M. Fedelesh-Gladinets, M. Starodub
153-158
O. Boiko, А. Biletsky, R. Hudz
158-163
O. L. Klyachenko
163-171
О. Voloshchuk
171-184
L. Grubska, I. Gudkov, A. Klepko, O. Trofimenko
184-194
V. Polezhenets, L. Nemeritskaya, V. Beganov, I. Zhuravskaya
194-200
T. Ivanova, M. Kokoshko, T. Tarasyuk
200-208
M. Starodub, M. Savchuk, M. Fedelesh-Gladinets
208-215
N. Bilyera
215-224
M. Ladyka
PDF
224-235
M. Boiko, M. Patyka
235-241
L. Kriuchkova
241-250
O. Oliinyk
250-257
Е. Naumovskaya
257-264