Том 10, № 2 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.02

Зміст

Статті

Yu. Verves, L. Khrokalo
6-11
Yu. V. Lykholat, N. O. Khromykh, A. A. Alexeyeva, R. Ye. Yefanov, I.P. Grigoryuk
11-17
L. M. Butsenko, J. V. Kolomiets
17-25
N. V. Patyka, O. L. Tonkha, V. N. Sinchenko, Т. І. Patyka
25-38
M. F. Starodub, M. V. Savchuk, M. I. Fedelesh-Gladinets, O. P. Taran, L. N. Shuliak
38-44
N. Makarenko, V. Makarenko
44-54
Zh. V. Zamai, V. A. Dzyuba, S. V. Tkachenko
54-61
L. I. Solomenko
61-68
M. Dolya, S. Moroz, T. Varchecnko
68-77