Том 11, № 3 (2020)

Зміст

Статті

O.A. Boyko, V.P. Landin, P.V. Didenko, A.V. Biletskyi, P.Yu. Vashkevych, N.P. Sus, A.L. Boyko
5-13
S.N. Koniakin, H.Yu. Honchar, A.S. Kumpanenko, O.V. Kolesnichenko, M.G. Povoznikov
14-24
V. V. Makovskyi
25-33
M.Yu. Mazura
34-42
V.O. Chamara, O. Yu. Strashok, O.V. Kolesnichenko
43-51
V.A. Bohoslavets, Yu.V. Kolomiiets, L.M. Butsenko, Yu.M. Bohdan
52-62
О.О. Kravchenko, В.М. Galimova, V.A. Kopilevich, А.М. Churilov, V.V. Chobotar
63-73
V.A. Gaychenko, T.V. Shupova
74-82
Y. Ruban, K. Shavanova, V. Illienko, K. Korepanova, D. Samofalova, N. Shpyrka, N. Nesterova, O. Pareniuk
83-91
F.S. Melnychuk, S.A. Alekseeva, O.V. Hordiienko, L.M. Melnychuk, K.B. Shatkovska
92-105