Ліпопероксидаційні та ферментативні процеси в рослинах соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослинDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.06.016

V. P. Karpenko, S. S. Shutko

Анотація


Гербіциди, як  фізіологічно активні речовини, здатні впливати на обмін речовин у рослинах, у тому числі й на проходження ліпопероксидаційних та  ферментативних процесів.

У статті наведено результати досліджень з вивчення  впливу біологічно активних речовин (гербіциду і регулятора росту рослин) на проходження перекисного окиснення ліпідів і ферментативну активність  у рослинах соризу.

Метою дослідження  було  вивчення впливу різних норм гербіциду Пік 75 WG (10; 15; 20; 25г/га) за різних способів використання  регулятора росту рослин  Регоплант (обробка посівного матеріалу (250мл/т) й посівів (50мл/га)) на перебіг ліпопероксидаційних та ферментативних процесів у рослинах  соризу.

Об’єктами дослідження слугували   рослини соризу  (Sorghum orysoidum) сорту Титан, гербіцид Пік 75 W.G. та регулятор росту рослин  Регоплант. Рослини соризу вирощували з додержанням вимог вегетаційного методу. Аналізи в дослідах виконували на третю і п'яту добу після обприскування рослин досліджуваними препаратами.

Результати  досліджень показали, що внесення гербіциду як  окремо, так і в комплексі з  регулятором росту рослин,  значно впливало на перебіг реакцій перекисного окиснення ліпідів у рослинах соризу. Найнижчий рівень перекисного окиснення ліпідів простежувався у варіантах досліду з комплексним використанням гербіциду й регулятору росту рослин (обробка посівного матеріалу й внесення по сходах). Зокрема, в даних варіантах досліду вміст малонового диальдигіду був нижчим на 15-20%, ніж у варіантах з  використанням гербіциду. Активність же  глутатіон-s-трансферази у листках соризу була найвищою у варіантах досліду з сумісним застосуванням  Гербіциду Пік 75 WG (10-25г/га) і РРР Регоплант (50мл/га) по фону передпосівної обробки насіння Регоплантом (250мл/т),

Встановлено, що за внесення бакової суміші гербіциду Пік 75 WG  (15-20г/га)  у комплексі з регулятором росту рослин Регоплант (50 мл/га) на фоні передпосівної обробки насіння Регоплантом (250мл/т), у рослинах соризу досягається зниження інтенсивності проходження ліпопероксидаційних процесів за одночасного зростання ферментативної активності.

Ключові слова: перекисне окиснення ліпідів, глутатіон-s-трансфераза, гербіцид, регулятор росту рослин, сориз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Morderer E. Yu. (2001) Yzbyratelnaia fytotoksychnost herbytsydov. K.: Lohos, 240.

Palanytsia M.P., Trach V. V., Morderer Ye.Yu. (2009) Heneruvannia aktyvnykh form kysniu za dii hraminitsydiv i modyfikatoriv yikh aktyvnosti. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturn. rastenyi. 4. 328-334.

Karpenko V. P., Hrytsaienko Z. M., Prytuliak R. M., Poltoretskyi S. P., Mostov’iak I. I., Fomenko O. O. (2012) Biolohichni osnovy intehrovanoi dii herbitsydiv i rehuliatoriv rostu roslyn; za red. V. P. Karpenka. Uman: Sochinskyi. 357.

Baranenko V. V. (2006) Superoksyddysmutaza v kletkakh rastenyi. Tsytolohyia.. T. 48.6. 465–474.

Taran N.Yu., Okanenko O.A., Batsmanova L.M. [ta in.]. (2004) Vtorynnyi oksydnyi stres yak element zahalnoi adaptyvnoi vidpovidi roslyn na diiu nespryiatlyvykh faktoriv dovkillia. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnykh rastenyi. T. 36.1. 3–13.

Scarponi L., Quagliarini E., Del Buono D. (2006) Induction of wheat and maize glutathione S-transferase by some herbicide safeners and their effect on enzyme activity against butachlor and terbuthylazine. Pest. Manag. Sci.V. 62. 927–932. https://doi.org/10.1002/ps.1258

Nemat Ala M. M., Badawi A.-H. M., Hassan N. M. et al. (2008) Herbicide tolerance in maize is related to increased level of glutathione and glutathioneassociated enzymes . Acta Physiol. Plant. 30. 371–379. https://doi.org/10.1007/s11738-008-0134-x

Deng F., Hatzios K. K. (2002) Purification and characterization of two glutathione S-transferase isozymes from indicatype rice involved in herbicide detoxification. Pest. Biochem Physiol. 72 (1). 10–23. https://doi.org/10.1006/pest.2001.2580

Khromykh N.O. (2009) Zminy aktyvnosti antyoksydantnykh fermentiv u lystkakh obroblenykh herbitsydamy roslyn ambrozii polynolystoi. Fiziolohiia roslyn : problemy ta perspektyvy rozvytku. K. : Lohos, T. 1. 73 – 77.

Lukatkyn A. S. (2007) Okyslytelnyi stress kak unyversalnoe zveno deistvyia neblahopryiatnykh faktorov sredy na rastytelnyi orhanizm. Sovremennaia fyzyolohyia rastenyi: ot molekul do ekosystem Mat. Mezhd. konf. (Syktyvkar, 18–24 yiunia 2007 h.). Syktyvkar.2. 28–30.

Terek O., ta in. (2004) Intensyvnist perekysnoho okysnennia lipidiv u parostkakh soi pid diieiu emistymu s v umovakh toksychnoho vplyvu ioniv svyntsiu ta kadmiiu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna. 37. 218-221.

Rakhmatullyna S.R., Fediaev V.V., Talypov R.F. y dr. (2007) Vlyianye preparata ryftal na morfofyzyolohycheskye parametry prorostkov pshenytsy pry normalnom y defytsytnom myneralnom pytanyy. Ahrokhymyia. 5. 42–48.

Hryshko V.M., Demura T.A. (2009) Vplyv rehuliatoriv rostu na stiikist prorostkiv kukurudzy, rozvytok protsesiv peroksydnoho okysnennia lipidiv i vmist askorbinovoi kysloty za sumisnoi dii kadmiiu i nikeliu. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnykh rastenyi. T. 41.4. 335 – 343.

Karpenko V.P. (2009) Intensyvnist protsesiv lipoperoksydatsii ta stan antyoksydantnykh system zakhystu yachmeniu yaroho za dii herbitsydu Hranstar 75 i rehuliatora rostu roslyn Emistym S. Zb. nauk. prats Umanskoho DAU. Uman. 72. (1).30–39.

Avramenko S., Popov S. (2012) Tsekhmeistruk M. Biostymuliatory na ozymii pshenytsi. Ahrobiznes sohodni. 7. 24–26.

Zhurbytskyi Z. Y. Teoryia y praktyka vehetatsyonnoho metoda: Nauka, 1968. 268 s.

Vladymyrov Yu.A., Archakov A.Y. (1972) Perekysnoe okyslenye lypydov v byolohycheskykh membranakh. M. Nauka, 273.

Rohozhyn V. V. (2006) Praktykum po byolohycheskoi khymyy: Yzdatelstko «Lan». 132-134.

Habig W.H., Pabst M.J., Jacoby W.B. (1974) Glutathione-S-transferases. The first enzymes step mercapturic acid formaticon. J.Biol. Chem. V. 249. Issue 22. P. 7130 – 7139.

Karpenko V. P., Prytuliak R. M., Pavlyshyn S. V. (2018) Aktyvnist Hlutation-S-transferazy ta perebih reaktsii perokysnoho okysnennia lipidiv u lystkakh pshenytsi polby zvychainoi za dii herbitsydu ta rehuliatoru rostu roslyn. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 102. 40–45.

Deeva, V. P. (2008) Rehuliatory rosta rastenyi: mekhanyzmy deistvyia y yspolzovanye v ahrotekhnolohyiakh. Mynsk: Belorus. nauka, 133.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.