Causes of pathological changes in the dogs’ and cats’ uterus

M. Kulida, O. Provalova, М. Malyuk

Анотація


Our analysis of macro preparations and microscopic observation of histological sections of uterus have shown that in case of chlamydia or mycoplasma infection even clinically healthy animals have observed changes in the tissues of the uterus in the form of degeneration, hyperplasia and fibrosis. The consequence of chronic inflammation of chlamydia and mycoplasma infections is the thickening of affected mucosal tissue, epithelial metaplasia in multi-flat epithelium, followed by growth of connective scar tissue. This leads to future infertility or acute endometritis when joining secondary microflora. In animals with obstetric and gynecological pathology diagnosed with chlamydia and mycoplasma infections are characterized by proliferative, degenerative and necrotic changes in all layers of the uterus, changes in the form of cystic or chronic lymphocytic endometritis. Chlamydia and mycoplasma infections not only cause inflammatory diseases of the genital organs, but are a pathogenetic factor in the tumors of the uterus. Clinically healthy animals without chlamydia and mycoplasma infections doesn’t have pathological changes in the uterus.

Keywords: infections, reproductive organs, dog, cat

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Referenses

Yablonskyi V. A., Khomyn S. P., Kalynovskyi H. M. (2006). Veterynarne akusherstvo, hinekolohiia ta biotekhnolohiia vidtvorennia tvaryn z osnovamy androlohii [Veterinary obstetrics, gynecology and biotechnology reproduction of animals with the basics of andrology]. Vinnytsia: Nova knyha, 592. (in Ukraine)

Ravylov R. Kh. (2006). Khlamydyoz sobak y koshek [Chlamydia dogs and cats].T.: OOO «Akvaryum — Prynt», 128. (in Russia)

Bashmakova M. A., Bochkarev E. H., Hovorun V. M. (2001). Khlamydyoz. Sovremennыe podkhodы k dyahnostyke y lechenyiu [Modern approaches to diagnosis and treatment]. Novosybyrsk: RAMN, 36 – 72. (in Russia)

Provalova O. P. (2010). Poshyrenist akushersko-hinekolohichnoi patolohii u sobak i kotiv, vyklykana khlamidiiamy ta mikoplazmamy [Prevalence of obstetric-gynecological pathology in dogs and cats caused by chlamydia and Mycoplasma]. Kyiv, 10-11. (in Ukraine)

Uyllard Maikl D., Tvedten Harold, Tornvald Hrant H. (2004). Laboratornaia dyahnostyka v klynyke melkykh domashnykh zhyvotnukh [Laboratory diagnosis in the clinic of small animals]. Moscow, OOO AKVARYUM BUK, 432s. (in Russia)

Beven L. ea. Res Micr, 1997. -148. – 2. – Р. 163-175.

Apatenko V. M., Kopiietskyi V. F. (2008). Prevoliutsiia mikrobiv yak epizootychnyi chynnyk [Revoluta microbes such as epizootic factor]. Kyiv, Veterynarna medytsyna Ukrainy, № 4, 11-12. (in Ukraine)

Bjurnstrom L. ea. AJVR, 1992.- 53.- Р. 665-669.

Mazurkevych A. I., Tarasevych V. L., Kluhi Dzh. (2000). Patofiziolohiia tvaryn [Pathophysiology animals tutorial]. Kyiv, Vyshcha shkola, 303 – 309. (in Ukraine)

Yatyshyn A., Bortnychuk V. A., Pavlenko N. S. (1996). Patolohoanatomycheskye y hystolohycheskye yzmenenyia pry khlamydyoze zhyvotnukh [Pathological and histological changes in chlamydia animals]. Kyiv, Vet. medytsyna Ukraynu, № 3,18-19. (in Ukraine)

Khamadeev R. Kh., Ravylov A. Z. (1997). Vozbudytely khlamydyozov selskokhoziaistvennukh zhyvotnukh y patohennost ykh dlia cheloveka [The causative agents of chlamydiosis farm animals and their pathogenicity for man]. Moscow, Zhurnal mykrobyolohyy, epydemyolohyy y ymmunolohyy, № 1, 99-101. (in Russia)

Horovyts. Э. S., Tymasheva O. A., Petrov V. F., Karpunyna T. Y. (1998). Dyahnostyka khlamydyinukh ynfektsyi cheloveka y zhyvotnukh [Diagnosis of chlamydial infections of humans and animals]. Moscow, Zhurn. Mykrobyolohyia, epydemyolohyia y ymmunobyolohyia, 72-75. (in Russia)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.