Модель оптимального поєднання галузей у сільськогосподарському підприємстві за критерієм екологізації стратегій розвиткуDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2016.04.004

O. Minkova

Анотація


За рахунок постійного оптимального планування та прогнозування раціонального сполучення галузей можна здійснювати перехід від традиційного господарювання до органічного з найменшими витратами та ризиками. Визначення умов підвищення ефективності господарської діяльності агарного підприємства зі статусом спеціальної сировинної зони шляхом математичного програмування. Системний аналіз, польовий, лабораторний, економіко-математичний. Побудовано модель галузевої структури аграрного підприємства з урахуванням зональних умов, виробничих ресурсів, науково-обґрунтованих сівозмін, норм годівлі сільськогосподарських тварин, оптимального внесення мінеральних та органічних добрив, дотриманням позитивного балансу поживних речовин, профіцитного балансу гумусу та забезпечення стійкості ерозійного фону земельних ресурсів. Побудована модель є універсальною, а отже, її можна застосувати для будь-якого підприємства досліджуваного регіону.

 


Ключові слова


галузева структура, спеціалізація, лінійне програмування, еколого-математична модель, екологізація землеробства

Повний текст:

PDF

Посилання


Braslavets, M. E., Kravchenko, R. H. (1972). Matematycheskoe modelyrovanye эkonomycheskykh protsessov v selskom khoziaistve [The mathematical design of economic processes in agriculture]. Мoskow, Russia: Kolos, 589.

Havaza, Ie. V. (2014). Optymizatsiia haluzevoi spetsializatsii pidpryiemstva-vyrobnyka orhanichnoi produktsii [The optimization of branch specialization of the manufacturer of organic products]. Electronic scientific edition «Efektyvna ekonomika», 3. Available at : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2835.

Karpus, M. M., Slavov, V. P., Lapa, M. A., Martyniuk, H. M. (1995). Detalizovana pozhyvnist kormiv zony Lisostepu Ukrainy [Detailed nutritional value of feeds in zone of Forest Steppe of Ukraine]. Kiev: Ahrarna nauka, 348.

Bashchenko, M. I. ed. (2013). Dovidnyk khimichnoho skladu i pozhyvnosti kormiv v gruntovo-klimatychnykh umovakh Cherkaskoi oblasti [Handbook of chemical composition and nutritional value of feeds in the soil-climatic conditions of Cherkasy region]. Cherkassy: Сherkassy experimental station of bioresurces, 260.

Domaskina, M. A. (2011). Optymizatsiia haluzevoi struktury ta rozmiriv fermerskykh hospodarstv [Optimization of branch structure and size of farm economies]. Mykolayiv State Agrarian University. Mykolayiv, 20.

Klymenko, M. O., Borysiuk, B. V., Kolesnyk, T. M. (2014). Zbalansovane vykorystannia zemelnykh resursiv [The balanced using of land resources]. Kherson: OLDI-PLIuS, 552.

Lenkov, Y. Y. (1997). Эkonomyko-matematycheskoe modelyrovanye эkonomycheskykh system y protsessov v selskom khoziaistve [Economic-mathematical modeling of economic systems and processes in agriculture]. Minsk: Dyzain PRO, 304.

Lisoval, A. P., Makarenko, V. M., Kravchenko, S. M. (2002). Systema zastosuvannia dobryv [The system of using of fertilizers]. Kiev: Vyshcha shkola. 317.

Lykov, A. M. (1976). Strazh plodorodyia [Sentinel of fertility]. Мoskow: Moskovskyi rabochyi, 112.

Zubets, M. V. et al. (2008). Metodychni rekomendatsii shchodo optymalnoho spivvidnoshennia silskohospodarskykh kultur u sivozminakh riznykh gruntovo-klimatychnykh zon Ukrainy [Methodical recommendations for the optimum ratio of agricultural crops in rotations in different soil-climatic zones of Ukraine]. Kiev: Ahrarna osvita, 46.

Metodychni rekomendatsii shchodo provedennia rozrakhunkiv vytrat kormiv silskohospodarskym tvarynam u hospodarstvakh usikh katehorii (iz zminamy, zatverdzhenymy nakazom Derzhstatu Ukrainy vid 13.08.2013 r. № 245) [The methodical recommendations for calculation of costs of feeds for farm animals in farms of all categories (with amendments approved by order of the State Statistics Service of Ukraine of 13.08.2013 p. Number 245]. Available at : http://www.ukrstat.gov.ua

Nepran, A. V. (2008). Udoskonalennia haluzevoi struktury silskohospodarskykh pidpryiemstv [Improvement of particular a branch structure of agricultural enterprises]. Kharkov national agrarian university the name of in. Docuhcaeva. Kharkov, 20.

Oliinyk, I. O. (2009). Upravlinnia formuvanniam haluzevoi struktury silskohospodarskykh pidpryiemstv [The management of forming of branch structure at agricultural enterprises]. Sumskiy national agrarian university. Sumi, 20.

Proekt postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Normatyvnykh pokaznykiv vynosu pozhyvnykh rechovyn urozhaiem silskohospodarskykh kultur», 29.08.2014 [Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «About approval of Normative indices of removal of nutrients by harvest of agricultural crops», 08/29/2014]. Available at : http://minagro.gov.ua/ uk/regulatory?nid=14406.

Baliuk, S. A., Hrekov, V. O., Lisovyi, M. V., Komarysta, A. V. (2011). Rozrakhunok balansu humusu i pozhyvnykh rechovyn u zemlerobstvi Ukrainy na riznykh rivniakh upravlinnia [The calculation of the balance of humus and nutrients in agriculture of Ukraine at different levels of management]. Kharkov: Miska drukarnia, 29.

Tararyko, A. H. (1990). Ahroekolohichni osnovy hruntozakhysnoho zemlerobstva [Agroecological bases of conservation agriculture]. Kiev: Urozhai, 184.

Voitenko, S. L., Tenditnyk, V. S. ed. (2013). Tekhnolohiia produktsii molochnoho i m’iasnoho skotarstva, svynarstva ta ptakhivnytstva [The technology of production of milk and meat cattle breeding, pig and poultry farming]. Poltava: Dyvosvit, 276.

Tymoshevskyi, V. V. (2008). Ekonomiko-ekolohichni aspekty ratsionalnoho vykorystannia silskohospodarskykh uhid u Stepovii zoni Ukrainy [Economical-ecological aspects of the rational use of agricultural lands in the Steppe area of Ukraine]. National Agrarian University. Kiеv, 19.

Khyzhniak, V. M. (2015). Formuvannia haluzevoi struktury i efektyvnosti orhanichnoho zemlerobstva ahrarnykh hospodarstv [Formation of branch structure and efficiency of organic farming agricultural farms]. Poltava State Agrainian Academy. Poltava, 20.

Shmyhol, Iu. V. (2008). Obgruntuvannia ekobezpechnoho vedennia silskohospodarskoi diialnosti z vykorystanniam metodiv matematychnoho modeliuvannia (na prykladi Poltavskoi oblasti) [Substsntiation of Ecosafe Agricatural Activity with the Use of Mathematecal Modelling Methods (by the example of the Poltava Region)]. The Institute of Agroecology UAAS. Kyiv, 20.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.