Енергетичний потенціал та економічна ефективність виробництва фітомаси світчграсу для біопаливаDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2016.04.010

M. I. Kulyk

Анотація


В статті експериментальним шляхом визначено динаміку урожайності фітомаси проса прутоподібного (світчграсу) за багаторічного циклу вирощування на малопродуктивних та родючих ґрунтах. Подано енергетичний потенціал фітомаси культури третього  п’ятого років вегетації (періоду максимальної продуктивності), розраховано економічну ефективність виробництва фітомаси та використання її як сировини для біопалива. Отримані результати засвідчують, що світчграс, розпочинаючи з третього року вегетації, на малопродуктивних землях формує урожайність вегетативної надземної маси на рівні, або більше 11,6 т/га, енергоємністю якої становить 17,5 Мдж/кг; на родючих ґрунтах – потужна фітомаса має потенціал більше 13,0 т/га за енергоємності рослинного матеріалу 18,0 Мдж/кг.

Доступний потенціал сухої фітомаси світчграсу в якості біопалива знаходиться в межах від 25,5 до 33,4 т/га ум. п./га, а економічна ефективність посівів третього – п’ятого років життя – 163,6…189,6 %.

Загальний енергетичний потенціал фітомаси світчграсу на 1 га за 2014 і 2015 роки становив 53,5 і 55,9 ГДж за вирощування культури на малопродуктивних землях та відповідно 69,5 і 70,5 ГДж – на родючих ґрунтах.

 


Ключові слова


просо прутоподібне (світчграс), урожайність, фітомаса, біопаливо, енергоємність, економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Dospekhov, B. A. (1985) Metodyka polevoho opyta [Methods of field experience]. M., Kolos, 336.

Dumych, V. V., Zhurba, H. I., Kurylo, V. L. (2013). Dynamika rostu svitchhrasu v hruntovo-klimatychnykh umovakh Polissia Ukrainy [Growth switchgras in conditions soil and climatic of Polissya Ukraine]. Naukovi pratsi instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv, V.19, 43–45.

Humentyk, M. Ia. (2014). Ahrotekhnichni pryiomy vyroshchuvannia prosa prutopodibnoho «Panicum virgatum L» [Agrotechnical of cultivation «Panicum virgatum L»]. Bioenerhetyka, V. 1, 29–32.

Kalinichenko, O. V., Plotnyk, O. D (2011). Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva kultury svitchhrasu v Ukraini [Economic efficiency of switchgrass phytomass production in Ukraine]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. V. 2 (1), Ekonomichni nauky, Poltava : PDAA, 136–141.

Kulyk, M. I. (2014). Botaniko-biolohichna kharakterystyka, osoblyvosti vyroshchuvannia ta vykorystannia energetychnykh kultur. Chastyna I: svitchhras (proso lozopodibne): dovidnyk [Botanycal biological characteristics, cultivation and utilization of energy crops. Directory]. Part I: Switchgras, Poltava, 130 р.

Kulyk, M. I., Yurchenko, S. O. (2014) Formuvannia produktyvnosti introdukovanoho v tsentralnii chastyni Ukrainy Panicum virgatum L. (Prosa lozopodibnoho) [Formation performance introduced in central Ukraine Panicum virgatum L. (switchgrass)]. 2014 Zb. nauk. prats «Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv», K.: Ukr. t-vo henetykiv i selektsioneriv im. M.I. Vavylova, T.14, 160–164.

Kulyk, M., Elbersen, W. (2012). Methods of calculation productivity phytomass of switchgrass in Ukraine, Poltava, – 10 p.

Kuptsov, N. S., Popov, E.H. (2015) Enerhoplantatsyy. Spravochnoe posobye po yspolzovanyiu enerhetycheskykh rastenyi [Energy plantations. Handbook for the use of energy crops]. Mn. : Tэkhnolohyia, 7–8.

Kurylo, V. L., Honcharuk, H. S., Humentyk, M. Ia. (2014) Udoskonalennia elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia prosa prutopodibnoho [Improvement of growing elements technology for switchgrass]. Bioenerhetyka, V. 2, 8–30.

Pysarenko, P. V., Kulyk, M. I., Elbersen, W. N. Metodychni rekomendatsii po tekhnolohii vyroshchuvannia energetychnykh kultur (svitchhrasu) v umovakh Ukrainy [Methodical recommendations for main and presowing tillage and sowing switchgrass], Poltava : Poltavska DAA, 2011, 40.

Morozov, R. V., Fedorchuk, Ie. M. (2015). Otsinka bioenerhetychnoho potentsialu roslynnykh vidkhodiv ta enerhetychnykh kultur u silskomu hospodarstvi [Evaluation of potential bioenergy plant wastes and energy crops in agriculture]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, V. 10 (3), 111–117.

Petrychenko, S. M., Herasymenko, O. V., Honcharuk, H. S. ta in. (2011). Perspektyvy vyroshchuvannia svitchhrasu yak alternatyvnoho dzherela enerhii v Ukraini [Prospects for growing switchgrass as alternative energy sources in Ukraine]. Tsukrovi buriaky, 2011, V. 4, 13–14.

Rakhmetov, D. B., Verhun, O. M., Rakhmetova, S. O. (2014). Panicum virgatum L. – perspektyvnyi introdutsent u Natsionalnomu botanichnomu sadu im. M. M. Hryshka NAAN Ukrainy [Panicum virgatum L. – perspective exotic species in the National Botanical Garden named M. Grishko NAAS of Ukraine]. Introduktsiia roslyn, V. 3(63), 4–12.

Roik, M. V., Kurylo, V. L., Humentyk, M. Ia., ta in. (2011). Efektyvnist vyroshchuvannia vysokoproduktyvnykh enerhetychnykh kultur [Efficiency growing highly productive energy crops]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, V.15(2), 85–90.

Roik, M. V., Kurylo, V. L., Humentyk, M. Ia., ta in. (2013). Fitoenerhetychni kultury [Phytoenergy crops]. Ahronom, V. 3, 193.

Filipas, L. P., Horobets, A. M., Mandrovska, S. M. (2012). Produktyvnist riznykh sortiv svitchhrasu [Performance of different varieties switchgrass]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv, V. 14, 359–361.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.