Мікробіологічні показники мʼязів курчат-бройлерів у разі застосування Байтрил 10%DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.04.006

N. V. Liniichuk, O. M. Iakubchak

Анотація


У статті наведено результати досліджень із виявлення мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи кишкових паличок, бактерій роду Proteus, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus із мʼяса курчат-бройлерів. Дослідження мікробіологічних показників проводили у грудних мʼязах, мʼязах стегна, гомілки, крила контрольної та дослідної груп курчат-бройлерів американського кросу «Кобб 500» після застосування з лікувальною метою ветеринарного препарату «Байтрил 10%» з діючою речовиною енрофлоксацин на 6, 12 та 14 добу після останнього введення препарату з урахуванням періоду каренції лікарського засобу.

Встановлено, що у мʼязах контрольної та дослідної груп бактерій роду Proteus, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus не виявлено, що відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів.

У мʼязах контрольної і дослідної груп перевищення МАФАнМ (мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів) також не виявлено, проте встановлено, що у курчат-бройлерів дослідної групи кількість МАФАнМ нижча, порівняно з кількістю МАФАнМ контрольної групи, на що, ймовірно, вплинула наявність у мʼязах птиці залишкової кількості діючої речовини ветеринарного препарату «Байтрил 10 %».


Ключові слова


курчата-бройлери, енрофлоксацин, м'ясо, мікробіологічні показники, КМАФАнМ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Yatsenko I.V., Kyrychenko V.M. (2015). Bakterialni pokaznyky produktiv zaboiu kurchat-broileriv u razi zbahachennia ratsionu nanomikroelementnoiu kormovoiu dobavkoiu «Mikrostymulin» v aspekti veterynarno-sanitarnoi ekspertyzy [Bacterial indexes of chicken-broiler slaughter products in case of enrichment of the ration with nanomicroelement feed supplement "Microstimulin" in the aspect of veterinary and sanitary examination]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 3, 93 - 99 (in Ukrainian).

Kotelevych V.A. (2017). Veterynarno-sanitarna otsinka yakosti ta bezpeky kharchovykh produktiv u Zhytomyrskomu rehioni [Veterinary and sanitary assessment of food quality and safety in Zhytomyr region]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho, 19, 78, 58 - 61.

https://doi.org/10.15421/nvlvet7812

Dvorska Yu.Ye. (2011). Vyznachennia rivnia sanitarno-pokazovykh mikroorhanizmiv v produktakh ptakhivnytstva za dopomohoiu test-pidkladok serii RIDARCOUNT [Determination of the level of sanitary indicative microorganisms in poultry products using RIDARCOUNT test pads]. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Hzhytskoho, 13, 4(50), 221 - 224 (in Ukrainian).

Oleksiienko N. V., Obolkina V.I., Syvnii I.I. (2011). Mikrobiolohichna bezpeka kharchovykh produktiv [Microbiological safety of food products] Prodovolcha industriia APK, 6, 38 - 41 (in Ukrainian).

Yevropeiska konventsiia pro zakhyst khrebetnykh tvaryn, yakykh vykorystovuiut dlia eksperymentalnykh ta naukovykh tsilei [European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Scientific Purposes] Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_137 (in Ukrainian).

Mikrobiologija harchovyh produktiv i kormiv dlja tvaryn. Goryzontal'nyj metod pidrahunku mikroorganizmiv. Tehnika pidrahuvannja kolonij za temperatury 30°S [Microbiology of food and animal feed. Horizontal method for counting microorganisms. Technology counting colonies at a temperature of 30°C]. (2006). DSTU ISO 4833:2006 from 10th October 2007. Kyiv: (Nacional'nyj standart Ukrai'ny) (in Ukrainian).

Metody vyznachennia kilkosti mezofilnykh aerobnykh ta fakultatyvno-anaerobnykh mikroorhanizmiv [Methods of assignment of mesotic mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms]. (2015). DSTU ISO 8446:2015 from 28th September 2015. Kyiv: DP UkrNDNTs (Nacional'nyj standart Ukrai'ny) (in Ukrainian).

Produkty harchovi. Metody vyjavlennja bakterij rodiv Proteus, Morganella, Providencia [Foodstuffs. Methods for detection of bacterial genera Proteus, Morganella, Providencia]. (2013). DSTU 7444:2013 from 29th November 2013. Kyiv: Derzh. nauk.-kontrol. in. biotah. i shtam. mikr-miv (in Ukrainian).

Mikrobiologija harchovyh produktiv i kormiv dlja tvaryn. Metodyka vyjavlennja Salmonella spp. [Microbiology of food and animal feed. Methods of detection of Salmonellaspp.]. (2006). DSTU ISO 6579:2006 from 1th June 2007. Kyiv: Nacional'nyj standart Ukrai'ny (in Ukrainian).

Mikrobiologija harchovyh produktiv ta kormiv dlja tvaryn. Goryzontal'nyj metod vyjavlennja ta pidrahovuvannja Listeria monocytogenes. Ch.1:Metod vyjavlennja [Microbiology of food and animal feed. Horizontal method for the detection and pidrahovuvannya Listeria monocytogenes. Part 1: method of detection]. (2003). DSTU ISO 11290 - 1.2003 from 1th October 2004. Kyiv: Nacional'nyj standart Ukrai'ny (in Ukrainian).

Mikrobiolohiia kharchovykh produktiv i kormiv dlia tvaryn. Horyzontalnyi metod pidrakhuvannia koahulazopozytyvnykh stafilokokiv (Staphylococcus aureus ta inshykh vydiv). Chastyna 1. Metod z vykorystanniam aharovoho seredovyshcha Beard-Parkera [Microbiology of food and animal feed. Horizontal method for counting coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species). Part 1. A method of using the Beard-Parker agar medium]. (2003) DSTU ISO 6888 -1:2003 from 1th 1th October 2004. Kyiv: Nacional'nyj standart Ukrai'ny (in Ukrainian).

Liniichuk N. V., Yakubchak O. M., Halka I. V. (2017) Osoblyvosti nakopychennia enrofloksatsynu v orhanizmi kurchat-broileriv [Асcumulation specifies of enrofloxacin in organism of broiler chickens]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ser.: Veterynarna medytsyna, yakist i bezpeka produktsii tvarynnytstva, 273, 115 - 122 (in Ukrainian).

Mikrobiolohichni kryterii dlia vstanovlennia pokaznykiv bezpechnosti kharchovykh produktiv [Microbiological criteria for establishing food safety indicators]. (2012). Order of the Ministry of Health of Ukraine №548 from 19.07.2012 (in Ukrainian).

Obov'iazkovyi minimalnyi perelik doslidzhen syrovyny, produktsii tvarynnoho ta roslynnoho pokhodzhennia, kombikormovoi syrovyny, kombikormiv, vitaminnykh preparativ ta in., yaki slid provodyty v derzhavnykh laboratoriiakh veterynarnoi medytsyny i za rezultatamy yakykh vydaietsia veterynarne svidotstvo (f-2), zatverdzheni nakazom Derzhavnoho departamentu veterynarnoi medytsyny Ukrainy vid 03.11.98 № 16 ta zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 30.11.98 za № 761/3201 (u redaktsii nakazu Derzhavnoho departamentu veterynarnoi medytsyny vid 18.11.2003 № 87 (0549-04), zareiestrovanyi u ministerstvi yustytsii Ukrainy 28.04.2004 r. za № 549/9148) [Mandatory minimum list of researches of raw materials, products of animal and vegetable origin, feed materials, mixed fodders, vitamin preparations, etc. to be carried out in state laboratories of veterinary medicine and the results of which are issued veterinary certificate (f-2), approved by order of the State Department Veterinary Medicine of Ukraine dated November 11, 1998 No. 16 and registered with the Ministry of Justice of Ukraine on November 30, 1998 under the number 761/3201 (in the wording of the Order of the State Department of Veterinary Medicine dated November 18, 2003 No. 87 (0549-04), da registered in the Ministry of Justice of Ukraine on April 28, 2004 No. 549/9148).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.