№ 1 (65) (2017)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

V. M. Starodubtsev
PDF
Yu. G. Pryseds’kyj, L. V. Nishchenko
PDF
М. M. Lazarev, О. V. Kosarchuk, S. V. Polishchuk
PDF
S. V. Sushko
PDF

Агрономія

V. Gudzenko, S. Vasylkiskyi
PDF
O. Melnyk, O. Drozd, I. Melnyk
PDF
S. M. Shakaliy
PDF
Ya. D. Fuchylo, M. Ya. Humentyk, Ya. P. Makukh
PDF
K. M. Oliinyk, A.V. Golodna
PDF
Y. Makuch, S. Remenyuk, V. Smyh
PDF
Ye. O. Domaratskyi, A. V. Dobrovolskyi
PDF
V. P. Kovalenko
PDF
I. O. Shutiy, S. М. Kalenska
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Y. O. Remizova
PDF
T.A. Yusiuk
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V. N. Plysiuk, M. I. Tsvilikhovski
PDF
O. S. Lyubchyk, M. M. Mykyjchuk, T. Z. Bubela
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. M. Gorelov, N. E. Ellanska, O. P. Yunosheva, O. O. Gorelov, V. M. Viriovka
PDF