№ 3(67) (2017)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

M. A. Мelnik, О. V. Dubova, V. О. Lyakh
PDF
G. V. Zelya, T. M. Oliynyk, M. M. Kyryk
PDF
V. I. Pichura, N. V. Beznitskaya
PDF
M. V. Savchuk, M. F. Starodub
PDF
N. K. Hoivanovych, H. L. Antonyak
PDF
V. M. Starodubtsev, I. S. Vlasenko, D.S. Komarchuk
PDF
E. S. Vorobey, O. S. Voronkova, A. I. Vinnikov
PDF

Агрономія

V. Y. Omeniuk, O. F. Antonenko
PDF
V. P. Sevidov
PDF
L. A. Herasymenko, Y. V. Fedoruk
PDF
O. V. Kutz, T. V. Paramonova, O. F. Mozgovskyy, V. I. Mykhailyn
PDF
Y. Makuch, S. Remenyuk, S Moshkivska
PDF
S. I., Kornienko, A. V. Novikova
PDF
I. Korovko
PDF
V. Kаlytka, Yu. Klipakova
PDF
M. D. Voloshchuk, L. P. Knignitskaya
PDF
V. M. Poliovyi, S. M. Kulyk
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

S. M. Gryshchenko
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

L. A. Kondrasyi, O. N. Yakubchak, N. O. Maliuk, V. H. Kaplunenko
PDF
O. Ju. Novgorodova, V. O. Ushkalov, T. V. Mazur
PDF
M.O. Maryniuk, O.M. Yakymchuk, M.I. Tsvilikhovskiy
PDF
S. G. Vishnevskyi, M. I. Tsvilichovskyi
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. Leshchenko, O. Kolesnichenko, I. Shvets, N. Novachenko
PDF