№ 4(68) (2017)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

I. Gentosh, M. Kyryk, D. Gentosh
PDF
Yu. Dmitruk
PDF
V. I. Pichura
PDF
L. V. Gebryn-Baydi
PDF
М. Solomiychuk, M. Kyryk, O. Panimarchuk
PDF
O.S. Demianiuk, O. V. Tertychna, L.Iu. Symochko, L.I. Svaliavchuk
PDF
V. A. Ushkalov, V. V. Danchuk
PDF

Агрономія

N. O. Vus, L. N. Kobyzeva, O. M. Besuhla
PDF
E.M. Shako, V.P. Fedorenko
PDF
L.O. Riabovol, I.A. Rakul
PDF
M. J. Dmytryshak, T. P. Fil`
V. Dymytrov
PDF
S. V. Kokovikhin, І. М. Bilyaevа
PDF
S. I. Kondratenko, O. Yu. Gart, O. V. Chernenko
PDF
V. V. Gamayunova, M. S. Tuz
PDF
О. М. Kovalenkо
PDF
V. I. Ratoshnyuk
PDF

Тваринництво

M. Lutsenko, I. Lastovska, T. Donchenko, L. Kosior, L. Pirova, R. А. Arias Inostroza
PDF
V. M. Voloshchuk, V. M. Herasymchuk
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V. V. Nedosekov, M. O. Zhukovskyi
PDF
O. N. Iakubchak, P. P. Pochtarenko, T. V. Taran, R. M. Bilokin
PDF
O. N. Yakubchak, P. P. Pochtarenko, T. V. Taran, V. V. Boiko
PDF
V. Tsvilikhovskyi, V. Tomchuk
PDF
M. Kulida, O. Provalova, М. Malyuk
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. V. Zibtseva
PDF
N. Gatalska
PDF

Техніка та енергетика АПК

I. M. Storozuk
PDF