№ 6(70) (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.06

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

Y. Y. Vishovan
PDF
A. V. Yakovenko
PDF
N.O. Ryzhenko, T.O. Chernega, M.M. Tymoshenko
PDF

Агрономія

L. O. Kachanovska, M. A. Kondakova
PDF
V. M. Shtakal
PDF
O.V. Kuts
PDF
V.V. Ivanina, I.A. Pavuk, G.M. Mazur
PDF
S. I. Melnyk, O. V. Novichkov, V. M. Polupan, M. G. Levenko
PDF
R. Mialkovskyi
PDF

Тваринництво

M. Sychov, Yu. Pozniakovskyi, M. Holubiev, K. Makhno, T. Holubieva, A. Shcherbyna
PDF
A. M. Chepiha, S. O. Kostenko, P. V. Korol, O. M. Konoval, L. Lu, X. Bu, L. Huang, X. Huang, L. Li
PDF
V.S. Kozyr, M.I. Soloviov
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

M. Zhukovskyi
PDF
S. S. Mandygra, L. M. Muzykina, L. M. Ishchenko, G. A. Kovalenko, I. V. Halka, V. G. Spyrydonov, M. P. Sytiuk, S. A. Nychyk, S. D. Melnychuk
PDF

Техніка та енергетика АПК

N. V. Arnauta, O. V. Arnauta
PDF
L. A. Kupchyk, L. Y. Kotynska, N. V. Sych, N. A. Grigorenko
PDF