№ 1(83) (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.01

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

O. V. Govorun
PDF
І. І. Mostoviak, Yu. V. Ternovyi, O. S. Demyanyuk
PDF

Агрономія

F. S. Melnychuk, S. A. Alekseeva, O. V. Hordiienko, K. B. Shatkovska
PDF
S. I. Kondratenko, O. V. Sergienko, O. P. Samovol, R. V. Krutko, Yu. M. Lancaster
PDF
S. Shcherbina, O. Kovalenko, S. Datsenko
PDF
S. Tanchyk, O. Pavlov, V. Chumbey
PDF
S. N. Shakaliy, A. V. Bahan, Yu. M. Barat
PDF
A. Н. Vlaschuk, A. S. Drobit, О. A. Vlaschuk
PDF
V. O. Ushkarenko, V. O. Chaban
PDF

Тваринництво

V. G. Pelykh, S. V. Ushakova, M. V. Levchenko
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

O. V. Zhurenko, V. I. Karpovskyi, V. O. Trokoz, D. I. Kryvoruchko
PDF
N. I. Boiko, S. I. Golopura, M. M. Koshavka, V. V. Kostrub
PDF
R. V. Postoi, V. I. Karpovskyi, V. V. Postoi
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

A.P. Morozko, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk
PDF

Техніка та енергетика АПК

V. I. Dvoruk, K. V. Borak, V .H. Rudenko, S. S. Dobranskyi, I. O. Buchko
PDF