№ 5(87) (2020)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

G. S. Аidarkhanova, Z.I. Satayeva, A.V. Ebel, М.Т. Jakanova, O.V. Volosianko, Т.М. Seilkhanov
PDF
M. Boretska, S. Kateryna, Yu. Ruban, O. Pareniuk

Агрономія

H.V. Pantsyreva
PDF
I. I. Bandura, N. A. Bisko, A. S. Kulik, O. M. Tsyz, S. V. Chausov, O. Y. Vasylenko, S. M. Goncharov
PDF
V. Sievidov, I. Sievidov
PDF
Ye.V. Krestyaninov, L.M. Ermakova, T.V. Antal
PDF
M. Kyluk, O. Onoprienko, N. Syplyva, A. Gaidai
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

V. Kondratiuk
PDF
V. G Pelykh, S. V. Ushakova, E. A. Sakhatska
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

S.G. Tashuta, G.S. Kuzmych, O.S. Vatlitsova, Z.S. Klestova
PDF
V. A. Levytska
PDF
N. M. Bogatko, A. A. Mezhensky, O. V. Lozhkina, M. V. Kupnevska
PDF
R. Postoi, V. Karpovskyi, A. Cherepnina, V. Postoi
PDF
O. V. Zhurenko, V. I. Karpovskyi, V. V. Zhurenko
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. A. Ponomaryova, O. A. Mylnikova, N. A. Prokopenko
PDF

Техніка та енергетика АПК

Z.S. Sirkо, V.A. Korenda, I.Y. Vyshnyakov, O.S. Protasov, S.M. Ochrimenko, N.L. Tsiren
PDF