№ 3(91) (2021)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

M. O. Klimenko, V. O. Volodymyretsʹ, S. V. Kovalchuk
PDF
O. S. Malyshevska
PDF
O. V. Korolyova
PDF
V. А. Korenda, O. S. Protasov, I. Y. Vyshniakov, N. L. Tciren, T. L. Eremenko, D. P. Torchelevskiy, S. M. Okhrimenko, Z. S. Sirko
PDF

Агрономія

O. A. Demydov, V. М. Hudzenko, І. V. Pravdziva, N. V. Vasylenko, O. L. Derhachov, O. A. Zaima
PDF
K. I. Dokukina, A. V. Belinskaya, T. A. Shelyakin, L. I. Buriak, N. K. Ilchenko
PDF

Тваринництво

V. М. Kondratiuk

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

M. O. Zhukovskyi, V. V. Nedosekov
PDF
O. V. Lozhkina, M. V. Kupnevska, V. G. Pavlunko, S. М. Lytvynenko, M. M. Omelyanenko, V. M. Lytvynenko
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

R. B. Dudyn, O. M. Bahatska, M. P. Kurnytsʹka, L. S. Yashchuk
PDF
R.O. Feschenko, R.K. Matyashuk, A.M. Bilous
PDF

Техніка та енергетика АПК

I. L. Rogovskii
PDF