№ 1(95) (2022)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

I.Ya. Tymochko, O.Yu. Chornobrov, I.V. Solomakha
PDF
T. N. Ryk
PDF
К. P. Kukol, N. A. Vorobey, P. P. Pukhtaievych, S. Ya. Kots
PDF
M. M. Sidorovich
PDF
А. Pastoshchuk, D. Shustyk, P. Zelena, Yu. Yumyna, L. Skivka
PDF

Агрономія

V. A. Mazur, O. P. Tkachuk, H. V. Pantsyreva, S. D. Verholuk
PDF
V. A. Mazur, H. V. Pantsireva, Yu. Kopytchuk
PDF
V. G. Kryzhanovskiy
PDF
A. I. Liubchenko, L. O. Riabovol, I. O. Liubchenko, O. P. Serzhuk, Ya. S. Riabovol
PDF
O. S. Havryliuk, Y. S. Bondarenko, H. U. Boichuk, D. V. Petrenko
PDF
Yu. M. Lancaster, S. I. Kondratenko
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Yu. Zasukha, M. Povoznikov, V. Otchenashko, S. Gryshchenko, N. Hryshchenko
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

Yu. V. Korniichuk, N. H. Grushanska
PDF
D. Tarnavskiy, S. Girin, M. Guliy, O. Gorenkova, T. Tkachenko, V. Tkachenko
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

Z.S. Sirko, O. Protasov, L. Strnad, V. Korenda, I. Vyshniakov, S. Okhrimenko, E. Starysh, D. Torchilevsky, V. Grytsun, N. Tciren
PDF

Техніка та енергетика АПК

Yu. O. Romasevych, V. S. Loveikin, O. Yu. Zarivny, A. G. Oleksiyiko
PDF
Z. Sirko, O. Protasov, V. Korenda, I. Vishnyakov, S. Okhrimenko, M. Nosov, M. Kolyadiuk, D. Torchilevskyi, T. Eremenko
PDF
Yu. O. Romasevych, V. S. Loveikin, V. V. Makarets, O. I. Scherbak
PDF