Диференційований підхід до організації обліку в аграрних підприємствах різного розміруL.M. Riabenko, I. Braut

Анотація


Зростання вимог щодо якості інформації невідворотно зумовлює адекватне зростання вимог до бухгалтерського обліку як системи, що забезпечує обробку первинних показників та їх перетво­рення на інформацію, що забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Для підвищення ефективності бухгалтерського обліку, зростання його функціональної дієвості необхідно налагодити управління обліком як складним системним утворенням, при цьому першочергового значення набуває ступінь раціональності методів, способів та прийомів, що застосовуються для формування інформацій­них ресурсів, оскільки організація обліку нерідко перетворюється на визначальний чинник успішного функціонування суб’єкта підприємниць­кої діяльності

У статті досліджено та узагальнено диференційовані підходи до організації обліку в аграрних підприємствах. Обґрунтовано критерії, за якими оцінено організацію обліку в різних типах агроформувань, зокрема: організація обліку в різних типах підприємств; види обліку, які ведуть підприємства; система організації звітності; роль бухгалтера у підготовці та прийнятті управлінських рішень; значення облікової функції в структурі інформаційного забезпечення управління. Доведено, що масштаби діяльності аграрних підприємств та різні організаційно-правові форми обумовлюють пошук спільних рис та розробку різносценарних підходів до організації обліку, зростання важливості ролі бухгалтера в прийнятті управлінських рішень, розширення меж використання фінансової та управлінської звітності і взагалі облікової інформації в системі управління.

Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, сільськогоспо­дарські підприємства, організація обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Economic Code of Ukraine. URL : http://zakon.rada.gov.ua].

Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" dated 05.10.2017, number 2164-VIII URL: http://zakon.rada.gov.ua

Law of Ukraine "On Farmers" of 19.06.03 № 973-IV with changes. And complemented. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/973-15.

Kuzhnyj MV Organization of accounting: a textbook / M.V. Kuzhny,

S.O Levitskaya - K.: Center for Educational Literature, 2010 – 352 р.

Ed. V.S. Lena. Organization of accounting. Textbook. - K .: Center for Educational Literature, (2006). 696 p.

Sopko V.V. (2006) Accounting at the enterprise. Kyiv: Engineering, 560.

Methodical recommendations on the application of registers of accounting by small enterprises: approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine (2011) 720. URL: http://zakon.rada.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.