Управління розвитком сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в УкраїніА. М. Зоргач

Анотація


В умовах економічної нестабільності, кризової ситуації
та зростання рівня безробіття на селі, створення сільськогосподарсь-ких кооперативів є альтернативним шляхом розвитку домогоспо-дарств сільської місцевості. Однією із запорук успішного ведення гос-поддарської діяльності є формування системи управління коопера-тивного типу задля досягнення позитивної економічної динаміки. Мета
дослідження – аналіз сучасного стану сільськогосподарських обслуго-вуючих кооперативів в Україні, визначення основних факторів впливу
зовнішнього середовища з метою обґрунтування шляхів поліпшення
господарської діяльності й добробуту селян.
Теоретичною та методологічною основою вирішення поставле-них у статті завдань були такі методи: аналізу та синтезу, PESTEL,
логічного узагальнення. Інформаційною базою дослідження були праці
вітчизняних та закордонних науковців, нормативно-правові акти
України, матеріали Державної служби статистики України, аналітична
інформація Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Обґрунтовано фактори зовнішнього середовища, що впливають
на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооператив в Україні,
за допомогою аналізу політичних, економічних, соціальних, екологічних,
правових факторів впливу. Під час аналізу зазначених факторів вста-новлено, що всі шість факторів взаємопов’язані між собою і характер-ризують різні рівні соціально-економічних відносин з позиції цілісної сис-теми. Але дослідження лише зовнішніх факторів управління СОК дає неповну картину щодо перспектив їх розвитку. По кожному конкретному
СОК доцільно проводити аналіз сильних і слабких сторін їх діяльності.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.