Обліково-інформаційне забезпечення відповідальності малого бізнесу лісового сектору в контексті вимог часуА. С. Макаренко

Анотація


Потенціал малого бізнесу лісового комплексу являє
собою велику цінність для економіки країни, але нині нераціонально ви-користовується. Його використання, поки що, не дає бажаного резуль-тату й тому потребує жорсткого контролю з боку державних органів.
З огляду на це, постала необхідність представити одну з найактуаль-ніших проблем лісу – введення малого бізнесу, основою якого мають
стати затверджена нормативно-правова база галузі та обліково-ін-формаційне забезпечення ведення малого бізнесу, який повинен врегу-лювати використання та збереження національного багатства країни.
Мета статті та завдання полягають у висвітленні проблем від-повідальності малого бізнесу лісового сектору в контексті раціональ-ного лісокористування та надання практичних рекомендацій їх вирі-шення.
У статті використано загальні методи пізнання: аналіз, порівнян-ня, зведення, пізнавальний, аналітичний, абстрактний, конкретизація.
На сьогодні в Україні доля малого бізнесу в лісовому секторі,
зазвичай, ведеться як залучення приватного сектору. Також можливий
варіант іншої форми господарювання, – досвід Польщі та деяких сусід-ніх європейських країн, – формування приватного сектору економіки в
держлісгоспі. Варто зазначити, що, поряд із прагненням до підвищення
показників лісогосподарської діяльності, обов’язково потрібно стежити
за недопущенням порушення соціальних прав людини на працю і,
водночас, екологічних вимог, задекларованих міжнародною спільнотою,
які не повинні мати місце в демократичному суспільстві.
Перспективою подальших досліджень є питання впровадження,
організації та ведення малого бізнесу в лісовому секторі нашої країни,
які мало досліджені та не мають наукового підґрунтя.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.