Управлінський аспект розрахунків із постачальниками та підрядниками на кооперативних засадахО. О. Одношевна

Анотація


Розвиток кооперативних відносин, як у нашій країні, так
і за кордоном, набуває дедалі більшої популярності. Оскільки налагоджен-ня системи обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками в
кооперативах є невід’ємною складовою їх ефективної та безперебійної
діяльності, процес дослідження й удосконалення даної сфери обліку є
актуальною темою і потребує глибшого вивчення. Мета дослідження
полягає в аналізі управлінських аспектів обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками на кооперативних засадах, а також розробці
рекомендацій щодо забезпечення підвищення ефективності та оптимі-зації їх здійснення.
Для розв’язання поставлених задач було використано такі мето-ди: порівняння (під час дослідження економічної сутності розрахунків із
постачальниками та підрядниками); спостереження (при дослідженні
управління кредиторською заборгованістю); аналіз (аналіз сучасних
тенденцій управління кредиторською заборгованістю в розрізі розра-хунків із постачальниками й підрядниками та пошук шляхів їх опти-мізації).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному
обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з удосконалення
процесу обліку розрахунків із постачальниками й підрядниками.
Удосконалення управлінського аспекту розрахунків з постачальниками та підрядниками на засадах кооперації дасть змогу розширити
перспективи їх подальшого розвитку як складової поліпшення вітчизняної економіки.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.