Стратегічне управління вирішенням соціальних проблем аграрного бізнесуЛ. М. Рябенко

Анотація


У сучасних умовах господарювання для сільськогоспо-дарських підприємств становлення соціально-відповідального бізнесу
супроводжується набуттям конкурентних переваг: залученням високо-кваліфікованих працівників, формуванням інвестиційного авторитету
компаній, прибутковістю і сталим розвитком. Обираючи шлях соціальної
відповідальності, вони повинні визначити декілька пріоритетних напрямів
розвитку, досягти в них максимальної ефективності і з набуттям досвіду
розширити перелік заходів та сформувати стратегію корпоративної
соціальної відповідальності, що, у свою чергу, може стати ідеологією гос-подарювання та сприятиме досягненню стійкого соціально-економічного
розвитку.
Розглянуто теоретичні підходи до визначення категорії «соціаль-на відповідальність». Досліджено окремі аспекти соціальної відповідаль-ності діяльності сільськогосподарських підприємств та її інтеграції в
стратегію подолання системної кризи аграрного виробництва.
Дослідженням встановлено, що реалізація принципів соціальної від-повідальності аграрного бізнесу та їх вплив на інноваційний розвиток га-лузі, повинна забезпечити гармонізацію всіх складових економічного по-тенціалу підприємства та акцентувати на соціальній відповідальності
бізнесу як пріоритетного чинника становлення ефективної соціально
орієнтованої ринкової економіки України. Відображення в стратегії під-приємств нової сучасної парадигми розвитку економічних відносин агро-промислової сфери повинне здійснюватися як результат синергетичної
дії її елементів, у структурі якої домінантну роль відіграє соціальна орієнтація нарощення ринкової вартості бізнесу

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.