Тенденції розвитку агроформувань України та інтеграційних процесів в аграрній сферіК. С. Завальнюк

Анотація


Аграрний сектор займає провідне місце в структурі
ВВП України. Перспективи розвитку сільського господарства,
порівняно з іншими країнами світу, пояснюється сприятливими
природно-кліматичними умовами та родючими чорноземами. Проте,
повільне впровадження нових технологій та ефективних систем
управління в аграрних формуваннях, разом із непослідовними діями
уряду щодо проведення аграрної реформи в Україні, значно гальмують
розвиток підприємств вищезгаданої галузі.
Актуальність обраної теми полягає в дослідженні динаміки
розвитку аграрних формувань в умовах ринкових трансформацій та
виявленні об’єктивних причин їх кількісного стану в сучасних реаліях.
Саме тому, метою статті є здійснення кількісного аналізу аграрних
формувань в Україні. У процесі написання статті було використано
такі методи, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, графічний, порівняння
та абстрагування.
Висвітлено суть поняття «агроформування». Проаналізовано
динаміку кількості агроформувань за останні 10 років, у результаті чого
виявлено тенденцію до значного зменшення їх кількості. Досліджено
тенденції змін їх кількості за організаційно-правовими формами господарювання. Здійснено групування аграрних формувань за площею
сільськогосподарських угідь, висвітлено динаміку їх кількості. Розкрито
суть поняття «агрохолдинг», проведено аналіз їх розвитку в Україні.
За результатами дослідження виявлено, що найчисленнішими є
фермерські господарства, нечисленними – державні підприємства.
Також обґрунтовано, що, поряд зі згаданими у дослідженні організаційноправовими формами господарювання, важливими гравцями сучасного
аграрного ринку є агрохолдингові компанії.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.