№ 200 (2014)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

T. Y. Androsovych
L. Avramchuk, I. Zezul
M. V. Beschastna
E. A. Buzovskiy
G. M. Chornij, I. A. Mishchenko, O. M. Faychuk
I. Danilevskaya
I. Datsenko
L. S. Denysenko
L. V. Galaieva, T. V. Hopko
O. V. Kalinichenko, A. V. Kalinichenko, O. H. Minkova, N. A. Sazonovа, V. M. Sakalo, S. V. Pustovit
V. M. Korobka
D. O. Kravchuk
O. I. Myronenko
K. Nakonechna
T. O. Nikitchenko
N. A. Rogoza
O. M. Shvydenko
V. A. Skripnichenko
O. B. Slyvinska
T. I. Sodol
S. A. Stasinevych
A. M. Sukhovskaya, A. I. Golubev, A. N. Dugin, V. I. Dorokhova
T. N. Vasyuta
B. V. Vyshnivska
A. Zorgach