№ 1 (2013)

(англ)

Зміст

Статті

V. Bodunov
V. Vasylenkov, D. Pogrebnyj
K. Vasyliv
B. Draganov, O. Obodovych, A. Lymar
B. Draganov
V. Kozyrsky, Y. Gnuchij, A. Guy, V. Kostyuk
V. Kuchin, A. Trofimenko
V. Mishin, R. Chuyenko, S. Makarevich
O. Opryshko, N. Pasechnik, I. Zubkov
I. Radko
V. Savchenko, O. Sinyavsky, V. Savchenko
I. Feofilov
S. Osinov