№ 3 (2014)

(англ)

Зміст

Статті

A. Barhatov, I. Kovalchuk, O. Rumyantsev Rumyantsev, Y. Slivka, A. Popov
O. Bereka, S. Usenko
K. Bobrivnyk, N. Gladka, M. Kiktev
J. Bogatyrev, V. Gulevsky
V. Gulevsky, J. Bogatyrev, I. Kuznetsov
B. Draganov, Y. Borhalenko
B. Draganov, R. Almaev
O. Dubrovin, V. Gusev
V. Zilinka, E. Shkvar
L. Kovalenko, A. Kovalenko
V. Krupko, V. Kovalchuk, N. Ostryanskiy