Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис»

ISSN 2706-9745 (Online)ISSN 2706-9737 (Print)

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Філологічні науки" перейменовано в науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис»

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Педагогічні, Філологічні

Спеціальність: 011 -науки про освіту

                         035 - філологія

Рік заснування: 1997

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік, наклад видання: 100

Мова видання: Українська, англійська, польська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Тематична спрямованість – У журналі вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис» зареєстровано в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах: Polska Bibliografia Naukowa, Bielefeld Academic Search Engine, Research Bible, Leibniz Information Centre for LifeSciences, Google Академія, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,Universitätsbibliothek Leipzig, Electronic Journals Library, Journalindex.net. Має імпакт-фактор в Index Copernicus, Global Impact Factor.

Головний редактор: Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор

Заступник головного редактора: Харченко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, професор

Відповідальний секретар: Сиротіна Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент