Лінгвістичне описування назв зелених насаджень: проблемний аспект*М І Lychuk, O V Zakhutska

Анотація


Статтю присвячено проблемам дослідження наукових термінів в сучасній лінгвоукраїністиці. Розглянуто теоретичні засади до термінологічної національної мови, зокрема вибір дефініції терміна, що ідентифікує це поняття в певній галузі знань, тлумачення поняття “термінологія”, визначення основних ознак термінів. Простежено шлях поняття “термін” в українському і зарубіжному мовознавстві. Проаналізовано погляди зарубіжних і українських вчених.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович, М. М. Роль асиндетичних субстантивних словосполучень типу NNN у стилістичному маркуванні англійського газетного тексту[Текст]/ М. М. Антонович // Іноземна філологія. – 1987. –Вип. 88. – С. 63–68.

Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов [Текст]/ О. С. Ахманова. – М. : Сов. энциклопедия, 1969. – 607 с.

Белецкий, А. А. Лексикология и теория языкознания (Ономастика) [Текст] / Белецкий А. А. – К. : ?зд–во Киев. ун–та, 1972. – 209 с.

Билиця, Я. Т. Надслівні термінологічні сполучення – джерело формування політичної фразеології німецької мови[Текст] / Билиця Я. Т. // Іноземна філологія. – 1988. – Вип. 90. – С. 64–70.

Богранд, Р. де. Міжнародна термінологія: перспективи для нового порядку денного [Текст] / Богранд Р. де // Науково–технічне слово. – 1993. – №1. – С. 23–34.

Вакулик, І. І. Наукова термінологія як фактор формування наукової компетенції [Текст] / І. І. Вакулик // SCIENCERISE. – РС «Technology center». – Vol.9/1 (14). – 2015. – С. 71–74.

Ванрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования[Текст] /У. Ванрайх. – К. : Вища шк., 1979. – 246 с.

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища шк., 1985. –. 360 с.

Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах: учеб. Пособие[Текст] / Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. – М. : Высшая шк.,1987. –103 с.

ДСТУ 3966:2009 “Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять”[Текст]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 35 с.

Жовтобрюх, М. А. Курс сучаcної української літературної мови: Ч. І [Текст] / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К. : Рад. школа, 1965. – 423 с.

Іваницький, Р. В. Лексикографічні аспекти нормалізації термінів (на матеріалі німецьких, англійських, українських та російських термінологічних одиниць): дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 «Германські мови» [Текст] / Руслан Вікторович Іваницький. – Чернівці, 1995. – 184 с.

Крижанівська, А. Г. Актуальні проблеми упорядкування наукової термінології[Текст] / Крижанівська А. Г., Симоненко Л. О. – К., 1987. – 163 с.

Панько, Т. І. Українське термінознавство [Текст] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Т. П. Мацюк. – Львів, 1994. – 216 с.

Симоненко, Л. Формування української біологічної термінології [Текст] / Л. Симоненко. – К. : Наук. думка, 1991. – 151 с.

Яворская Г. М. Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии [Текст] / Г. М. Яворская. – К. : Наука, 1998. – 112 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.